Studieområde:

Städer och deras tillväxtförutsättningar

– en beskrivning av olika städer och deras förutsättningar för tillväxt

Denna rapport syftar till att skapa en struktur för att studera och analysera städer, samt att med hjälp av ett urval av indikatorer och mått beskriva städers olika förutsättningar för tillväxt.

Rapporten består av tre huvudsakliga delar: Den första delen baseras på tidigare studier och innehåller en beskrivning av beroendeförhållandet mellan stad och land, stadens roll som centrum och tillväxtmotor, samt koncentrationsfördelarnas betydelse för näringslivets val av lokalisering och inriktning. Det huvudsakliga budskapet i detta avsnitt är att staden i sin roll som mötesplats för handel, kultur och lärande ger upphov till viktiga agglomerations­fördelar. Detta betyder i sin tur att vissa branscher endast utvecklas, eller utvecklas bättre, i städer och framför allt i stora städer. Ett viktigt budskap från detta avsnitt är även att både stora och små städer kan vara innovativa, men att de troligen är innovativa på olika sätt.

I rapportens andra del skapas en analytiskt användbar definition av staden, vilket gör det möjligt att studera skillnader mellan stad och land samt mellan olika städer. Definitionen tar sin utgångspunkt i att staden utgör ett centrum för en omgivande landsbygd och bygger på ett funktionellt synsätt där staden analyseras i olika nivåer. Definitionen är framtagen med hjälp av tillgänglighetsanalyser och befolkningsstatistik som geografiskt knutits till ett landstäckande rutsystem med en upplösning av 500x500 meter.

Den tredje delen av rapporten innehåller en beskrivning av städerna och deras olika förutsättningar för tillväxt. Beskrivningen är gjord med hjälp av ett urval av indikatorer baserade på tidigare studier och syftet är att dessa indikatorer skall kunna användas för en löpande uppföljning av städers tillstånd och utveckling. Avsnittet innehåller även ett försök att identifiera och klassificera olika typer av städer, med syftet att få en bättre förståelse för olika städers roller och funktioner.

Enligt Tillväxtanalys definition finns det 221 tätortsom­råden i Sverige.  Dessa tätortsområden utgör den analytiska definition av städer som används i studien. År 2009 bodde 81 procent av Sveriges befolkning i en stad. Sverige består, likt många andra länder, av många små men få stora städer.  Större och tätare städer har generellt en högre arbetsproduktivitet, än mindre och glesare bebodda städer. För de mindre städerna är variationen i arbetsproduktivitet stor, viket innebär att även en del mindre städer återfinns bland de med högst arbetsproduktivitet. Näringslivet i större städer känne­tecknas dessutom av att vara mer kunskaps­intensivt, att ha en högre branschdiversifiering, samt att vara mer specialiserat inom tjänstesektorn. Detta resultat tyder på att vissa branscher utvecklas bäst i stora städer, medan andra branscher utvecklas bäst i mindre städer och på landsbygden. En gynnsam regional och nationell tillväxt handlar således om att främja och ta vara på koncentrationsfördelarna i städerna,  samt att stad och land, och olika  typer av  städer, identifierar sina komparativa fördelar och utvecklas inom dessa.

En ökad specialisering ger flera fördelar, men kan i främst mindre städer leda till en ökad sårbarhet. En svår utmaning för politiken är således hur den ska främja en specialisering och samtidigt hantera städers och regioners sårbarhet.

Städer och deras tillväxtförutsättningar – en beskrivning av olika städer och deras förutsättningar för tillväxt

Serienummer: Rapport 2011:08

Diarienummer: 2011/053

Ladda ner rapporten

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.