Studieområde:

Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi

– resultatuppföljning och konkurrenskrafts­analys

Det här är den andra delrapporten i Tillväxtanalys utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi. Rapporten presenterar slutsatserna från den resultat­uppföljning som genomförts under hösten 2013 samt analyserar Sveriges gröna konkurrenskraft ur ett internationellt perspektiv.

Regeringens miljöteknikstrategi och Tillväxtanalys uppdrag

Regeringens miljöteknikstrategi lanserades i september 2011, med syfte att ta ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar för export av svensk miljö­teknik – från forskning och utveckling via hemmamarknad till export. Efter första halvåret 2013 hade 20 särskilda regeringsuppdrag inom miljöteknik­strategin lagts ut på totalt tio aktörer. Strategin omfattar 100 miljoner kronor per år under åren 2011 till 2014, totalt 400 miljoner kronor.

För att bidra till att beslutade insatser får så goda möjligheter som möjligt att nå sina mål och för att se till att få ett bra beslutsunderlag inför framtida satsningar, har Tillväxtanalys fått regeringens uppdrag att löpande utvärdera strategins genomförande och effekter. Denna delredovisning omfattar en redovisning av slutsatserna från den resultatuppföljning av uppdragen i miljöteknik­strategin som genom­fördes under hösten 2013. Därtill bidrar rapporten till att sätta miljöteknikstrategin i ett bredare sammanhang genom att analysera Sveriges gröna konkurrenskraft utifrån ett internationellt perspektiv.

Strategins sammansättning och möjligheter

För att kunna göra en rimlig bedömning av strategins framsteg är det viktigt att beakta strategins samman­sättning och innehåll. Denna rapport tar därför utgångspunkt i skillnader mellan uppdragens målgrupp, resurstilldelning, risknivå och tidshorisont för att ge en ny­anserad bild av uppdragens förutsättningar. Bland annat konstateras att en stor del av stra­tegins resurser har tilldelats uppdrag med relativt hög risknivå och lång tidshorisont.

Resultatanalys – vad har miljöteknikstrategin resulterat i hittills?

När miljöteknikstrategin nu har funnits på plats sedan 2011 är det av stort intresse att följa upp vilka resultat som har åstadkommits som en följd av de insatser som strategin har bi­dragit till. I denna rapport presenteras slutsatserna från en omfattande resultatuppföljning av miljöteknikstrategins olika uppdrag.

Uppföljningen visar att ett stort antal konkreta aktiviteter har genomförts inom ramen för strategin, vilket är en konsekvens av att merparten av insatserna genomförs enligt plan. De kortsiktiga utfallen från insatserna ligger i linje med vad som har förväntats. Några exem­pel på direkta utfall av strategin är:

  • Totalt ett hundratal projekt (varav många i förstudiefas), ett stort antal exportfrämjande processer, delegationsresor, flera svenska och internationella samverkanskonsortier, flera långt gångna kandidater för innovationsupphandlingar.

Hittills kan mycket få resultat av strategins insatser beläggas. Detta innebär att även om aktiviteter har genomförts så verkar de ännu inte ha påverkat respektive målgrupp. De re­sultat som kan ses hittills finns där de kan förväntas: i insatser med fokus på snabba resul­tat, särskilt de exportorienterade uppdragen. Några exempel på resultat är:

  • Ökad kunskap om exportmarknader, produkter som anpassats för exportmarknader, affärsrelationer som etablerats eller utvecklats, samverkan mellan svenska och inter­nationella partners, utvecklade inkubatorprocesser, utländska direktinvesteringar i Sve­rige som underlättats.

Det bedöms finnas förutsättningar för att merparten av uppdragen ska kunna uppnå av­sedda effekter. Merparten av uppdragen har dock en lång väg kvar till att nå effekter och externa faktorer kan spela en avgörande roll i om man kommer att lyckas.

Additionaliteten, mervärdet, är en riskfaktor i merparten av uppdragen. Framtida satsningar med denna inriktning bör fokusera ännu mer på att stödja aktiviteter som annars inte hade förverkligats.

Sveriges gröna konkurrenskraft – styrkor och svagheter

I rapporten sammanfattas och vidareutvecklas också en nyligen genomförd studie av svensk tillverkningsindustris gröna konkurrenskraft. Utifrån bland annat internationell statistik över gröna patent och export har ett mått på grön konkurrenskraft utvecklats. Det används för att jämföra olika delar av svensk tillverkningsindustri med motsvarande branscher i fjorton andra länder.

Analysen finner bland annat följande:

  • Sveriges gröna konkurrenskraft är relativt god i jämförelse med andra länder, men exempelvis i Europa är Sverige frånsprunget av Danmark och Tyskland. Sverige har några framstående branscher men saknar den bredd som finns i dessa länder.
  • I flera branscher där Sverige i dag är konkurrenskraftigt har motsvarande branscher i flera andra länder väsentligt högre nivå av grön innovationsaktivitet än Sverige. Kanske pekar detta på att dessa länder kan utmana Sverige inom dessa branscher i en framtida grönare ekonomi.

En särskild analys har också genomförts av miljöteknikstrategins företag, utifrån deras branschers gröna konkurrenskraft.

  • En stor del av företagen som får stöd inom ramen för miljöteknikstrategin finns i branscher som i dag är exportstarka men som har låg grön innovationsaktivitet. Detta kan tyda på att miljöteknikstrategin har potential att stärka Sveriges gröna konkurrens­kraft genom att främja den gröna innovationsaktiviteten inom dessa branscher.

Nästa steg i utvärderingsarbetet

Utvärderingsarbetet under 2014 kommer att dels fokusera på att komplettera med en re­sultatuppföljning av insatser som inte omfattas av denna rapport (främst Business Swedens export­främjande arbete), dels på att ta fram en ansats för effektut­värdering. Både effekter på företagsnivå och på systemnivå kommer att beaktas.

I det fortsatta arbetet kommer särskild vikt att läggas vid att belysa miljöteknikstrategins funktion i hela det offentliga stödsystemet, eftersom strategin är relativt liten men syftar till att göra ett avtryck på systemnivå.

Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi – resultatuppföljning och konkurrenskrafts­analys

Serienummer: Rapport 2013:09

Diarienummer: 2012/062

Ladda ner rapporten Pdf, 2.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev