Studieområde:

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014

– analys av utvecklingen i landets olika regioner

Denna rapport beskriver utvecklingen av kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder i olika delar av Sverige. I rapporten studeras ett urval av serviceslag avseende utveckling och geografisk tillgänglighet.

Tillväxtanalys har analyserat utveckling och tillgänglighet för ett urval av serviceslag under de senaste två åren. Utvecklingen under de senaste åren har i huvudsak följt samma mönster som under de närmaste åren dessförinnan och de fasta service­ställena har blivit färre för de flesta serviceslag. Avregleringen på apoteksområdet och vårdvalsreformen har dock inneburit att antalet öppenvårdsapotek och vårdcentraler har ökat i antal under den senaste femårsperioden och tillgängligheten till läke­medel och vårdcentraler har därmed förbättrats i ett nationellt perspektiv.

Dagligvaror

Utvecklingen visar på en fortsatt minskning av antalet butiker även under de senaste två åren. Under perioden 2012–2014 minskade det totala antalet dagligvarubutiker med 2,8 procent. Nedgången var något mindre under det allra senaste året än mellan 2012 och 2013. Sedan år 1996 har antalet dagligvaru­butiker i Sverige minskat med närmare 28 pro­cent. Antalet orter med bara en butik minskar också för varje år och uppgick år 2014 till drygt 800, varav 100 i områden med låg tillgänglighet till tätorter och 35 i områden med mycket låg tillgänglighet till tätorter.

Förändringarna berör alla områdestyper men de största relativa förändringarna under den senaste tioårsperioden har skett i områden med mellan och låg tillgänglighet till tätorter. Under perioden har antalet butiker minskat i samtliga län och de största relativa föränd­ringar­na har skett i Jämtlands och Gotlands län.

Utvecklingen varierar förutom mellan olika områden också mellan olika butikstyper. Anta­let små eller mindre butiker (övriga daglig­varubutiker) har minskat kraftigt i antal under hela mätperioden. Sedan år 2004 är minskningen cirka 37 procent och sedan år 1996 har antalet övriga dagligvarubutiker minskat med 70 procent. Under 2014 var nedgången cirka 1 procent. Även antalet service- och trafikbutiker har minskat under perioden medan de allra största butikerna har ökat i antal under en följd av år.

Genom det förändrade butiksnätet har avstånden till närmaste butik ökat för många männi­skor i stora delar av landet och tillgängligheten varierar stort mellan olika delar av landet. Närmare 157 000 personer har mer än 10 minuters färdväg till den närmaste dagligvaru­butiken, vilket är en ökning med cirka 6 000 personer sedan 2012 och med cirka 37 000 personer sedan år 2004.

Försämringarna under de senaste två åren har främst skett i områden med hög, mycket hög eller mellan tillgänglighet till tätorter, medan antalet personer med mer än 10 minuters bil­väg till den närmaste butiken blivit färre i områden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter. Förändringarna i områden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter beror snarare på en minskad befolkning än ett tätare servicenät i dessa områden.

Drivmedel

Under den senaste tioårsperioden har nätet av försäljnings­ställen för drivmedel förändrats påtagligt. De största oljebolagen har förändrat sina nät av drivmedelsstationer och mindre lönsamma försäljnings­ställen har antingen omvandlats till obemannade stationer eller av­veck­lats. Mer än hälften av drivmedelsstationerna är i dag obemannade stationer. Samtidigt har det på många orter utvecklats nya lokala lösningar för att tillgodose behovet av service.

Nedgången i antalet försäljningsställen för bensin och/eller diesel är närmare 500 sedan år 2009 och cirka 40 sedan år 2012. Marknaden har stabiliserats successivt under perioden och under de allra senaste åren är förändringarna därför små. Under det senaste året har antalet försäljningsställen ökat marginellt i samtliga områdes­typer.

De största relativa förändringarna sedan år 2009 har skett i områden med hög eller mycket hög tillgänglighet till tätorter. I dessa områden minskade antalet drivmedelsstationer sam­man­taget med över 400 stycken under perioden, vilket motsvarar en minskning med 16 pro­cent. I områden med låg tillgänglighet till tätorter minskade antalet stationer med 8 pro­cent under perioden, medan antalet stationer i områden med mycket låg tillgänglighet till tätorter ökade något under samma period. I områden med låg eller mycket låg tillgänglig­het är antalet försäljningsställen relativt få vilket gör att även små förändringar i absoluta tal ger ett stort genomslag i relativa tal. Under perioden minskade antalet drivmedels­statio­ner i samtliga län med undantag av Västerbotten, där vi i stället kan se en svag ökning. De största relativa förändringarna har skett i Halland och Skåne.

Tillgängligheten varierar stort mellan olika delar av landet. År 2014 hade 221 000 personer mer än 10 minuters resväg till det närmaste tankstället för bensin eller diesel, vilket är en ökning med drygt 7 000 personer sedan år 2009. Närmare 16 000 personer hade mer än 20 minuter till det närmaste tankstället, vilket är en minskning med 3 700 personer sedan 2009. Minst 4 400 personer hade längre än 30 minuter till den närmaste drivmedels­statio­nen. Det är en ökning med cirka 300 personer sedan 2009.

Grundskolor

Mellan åren 2014 och 2013 minskade antalet grundskolor i landet med 26 skolor eller cirka 0,5 procent. Förändringarna i absoluta tal är ganska jämnt fördelade mellan olika områden i landet medan förändringen i relativa tal är störst i områden med låg tillgänglighet till tät­orter där skolorna minskade med cirka 4,5 procent. I områden med mycket låg tillgänglig­het till tätorter är antalet skolor oförändrat sedan år 2013.

Det är framför allt antalet små skolor med färre än 50 elever som minskat sedan år 2013. Minskningen är här större än förändringen av det totala antalet skolor beroende på att en del större skolor har vuxit, antingen genom sammanslagningar av skolenheter eller genom att antalet elever ökat.

År 2014 hade över 600 elever i årskurs 1–6 mer än 20 minuters resa från hemmet till skolan, vilket är en ökning med cirka 70 elever sedan år 2004. De längsta avstånden, mer än 20 minuters resa från hemmet till skolan, berör främst elever i de nordligaste länen i landet men även i Stockholms och Västra Götalands läns skärgårdar finns många elever med långa avstånd till skolan.

Apotek och apoteksombud

Tillväxtanalys uppföljning visar att det i september 2014 fanns 1 319 öppenvårdsapotek i Sverige. Det är en ökning med 395 apotek, eller cirka 43 procent, sedan apoteksmarknaden öppnades för konkurrens år 2009. 68 procent av de nya apoteken har etablerats i områden med en mycket hög tillgänglighet till tätorter medan 26 procent har etablerats i områden med hög tillgänglighet till tätorter. I områden med en låg tillgänglighet har antalet apotek minskat marginellt sedan 2009 medan antalet apotek är oförändrat i områden mycket låg tillgänglighet till tätorter.

Huvuddelen av de nya apoteken har etablerats i områden eller på orter där det har funnits apotek sedan tidigare och där tillgänglig­heten i de flesta fall redan var god. Endast ett mindre antal apotek har etablerats på orter där det tidigare helt saknades apotek, men en del apotek har dock öppnats på flera platser i förorter till större tätorter och i stadsdelar inom tätorter som tidigare saknade apotek.

Antalet apoteksombud har minskat med 173 sedan år 2009 och med 48 sedan september 2013.¹ Förändringen sedan 2009 motsvarar i relativa tal en nedgång med drygt 20 procent. Sedan år 1999 har antalet ombud minskat från 963 till nuvarande nivå, en minskning med närmare 300 ombud eller i relativa termer drygt 31 procent. Den främsta orsaken till ned­gången är att de butiker som varit ombud har lagts ned och att det inte har funnits någon som velat ta över verksamheten.

År 2014 hade drygt 127 000 personer mer än 20 minuters restid till sitt närmaste apotek och 38 000 personer minst 30 minuters restid till sitt närmaste apotek.78 procent av befolk­ningen har dock mindre än 5 minuter till det närmaste apoteket och 91 procent av befolk­ningen når det närmaste apoteket inom 10 minuters bilfärd.

Tillgängligheten, mätt som geografisk närhet till det närmaste apoteket, har förbättrats i ett nationellt perspektiv sedan apoteks­reformen infördes. Den förbättrade tillgängligheten berör framför allt boende i områden med en mycket hög eller hög tillgänglighet till tätorter, men även antalet personer med längre än 30 minuter till det närmaste apoteket har minskat under den senaste femårsperioden.

Postservice

Förändringarna i postservicenätet har varit relativt små sedan 2012. Under tvåårsperioden minskade antalet postserviceställen med knappt 40 stycken eller 2 procent. Förändringarna fördelar sig jämnt mellan de två åren och även relativt jämnt mellan olika tillgänglighets­klasser.

339 000 personer har längre än 10 minuters resa med bil till det närmaste fasta service­stället för postservice. Det är en ökning med cirka 21 000 personer sedan år 2009. Ungefär 34 000 personer har längre än 20 minuter till det närmaste fasta servicestället, vilket är en ökning med cirka 1 700 personer sedan år 2009. 96 procent av befolkningen i riket har fort­­farande mindre än 10 minuter till det närmaste fasta postservicestället. I gles- och landsbygdsområden utförs en stor del av postservicen genom lantbrevbäring.

Betaltjänster

I områden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter finns sammanlagt 114 service­ställen där det går att ta ut kontanter. Dessa serviceställen är fördelade mellan 13 av 21 län och utgör cirka 2,8 procent av samtliga serviceställen. 84 procent av samtliga service­ställen finns i områden med hög eller mycket hög tillgänglighet till tätorter. Antalet serviceställen har minskat med 2,7 procent mellan åren 2013 och 2014.

Cirka 133 000 personer har längre än 20 kilometer med bil till det närmaste servicestället för kontantuttag. Av dessa har cirka 57 000 personer dessutom längre än 30 kilometer till det närmaste servicestället.

Ytterligare information om utveckling och tillgänglighet till betal­tjänster, dvs. möjligheter att ta ut kontanter samt möjligheter till betalningsförmedling och dagskassehantering redo­visas i Tillväxtanalys rapport Tillgänglighet till grundläggande betaltjänster

Vårdcentraler

Den 1 januari 2010 blev det obligatoriskt för landstingen att tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom primärvården och varje patient kan därför fritt välja vård­central. Tillväxtanalys uppföljning visar att antalet vårdcentraler har ökat betydligt sedan år 2007. Ökningen har till största delen skett i områden med hög eller mycket hög tillgäng­lig­het till tätorter. I dessa områden finns drygt 80 procent av samtliga vårdcentraler. Det ökade antalet vårdcentraler förklaras nästan helt av ett ökat antal privata vårdcentraler.

2014 hade drygt 95 000 personer minst 20 minuters bilresa till sin närmaste vårdcentral och 29 000 personer hade längre än 30 minuters restid. För huvuddelen, eller drygt 97 procent av befolkningen, är avståndet till närmaste vårdcentral mindre än 20 minuter.

Figur 1 nedan visar befolkningens tillgänglighet till ett urval av serviceslag. De serviceslag som ingår i analysen är dagligvaru­butiker, drivmedelsstationer, grundskolor, apotek och vård­centraler. Figuren visar hur många av dessa serviceslag som är tillgängliga inom 10 minuter med bil för befolkningen i olika delar av landet. Människor i de orangefärgade områdena når fyra till fem av dessa serviceslag inom 10 minuter medan de som bor i de ljusblå områdena har längre än 10 minuter till samtliga berörda serviceslag.

Av Figur 2 ovan framgår könsfördelning och åldersfördelning för de människor som är bosatta i de områden där det är längre än 10 minuters bilresa till närmaste dagligvarubutik, drivmedelsstation, grundskola, apotek och vårdcentral. (De ljusblå områdena i Figur 1 ovan). 46 procent av de bosatta i dessa områden är kvinnor och 54 procent är män. 31 procent av befolkningen i dessa områden är 65 år eller äldre.

¹ Under kalenderåret 2014 minskade antalet ombud med 23 stycken.

² Tillväxtanalys (2014). Tillgänglighet till grundläggande betaltjänster – Delrapport 5. PM 2014:26.

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014 – analys av utvecklingen i landets olika regioner

Serienummer: Rapport 2015:04

Diarienummer: 2014/270

Ladda ner rapporten Pdf, 7.7 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev