Två kvinnor och en man sitter med laptops och pratar och skrattar

Studieområde:

Internationalisering och jämställdhet

Den här rapporten sammanfattar vad vi idag vet om hur företags internationalisering påverkar jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi lyfter fram befintlig kunskap från både svenska och internationella studier som undersökt hur arbetsmarknadsrelaterade gap påverkas av utlandsägande och internationell handel.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Samtidigt är vi en liten handelsberoende ekonomi, vilket gör att vi exponerar stora delar av vår arbetsmarknad mot andra länders företagskulturer och könsnormer. Hur det påverkar jämställdheten, och vilket betydelse utlandsägande och internationell handel har för lönegapet mellan män och kvinnor, sammanfattas i kunskapsöversikten.

– För Sveriges del har vi kunnat se att könslönegapet ökar inom de företag där exporten ökar. Skillnaden är störst bland chefer, men syns också bland tjänstemän, säger Josefin Videnord, analytiker Tillväxtanalys.

I rapporten betonas viken av att jämställdhetsfrågan också prioriteras i internationella relationer.

– Det är viktigt att jämställdhetsfrågan tas i beaktande i våra relationer med andra länder och att internationaliserade företag prioriterar jämställdhet genom att aktivt se över sitt eget interna jämställdhetsarbete och agerande på den globala marknaden, säger Josefin Videnord.

Sammanfattning

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Samtidigt är vi en liten handelsberoende ekonomi vilket exponerar stora delar av vår arbetsmarknad mot andra länders företagskulturer och könsnormer. Hur det påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män är dock en relativt outforskad fråga.

Den här kunskapsöversikten sammanfattar vad vi idag vet om hur företags internationalisering påverkar jämställdhet mellan kvinnor och män, både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Ett särskilt fokus riktas mot hur könslönegapet och andra arbetsmarknadsrelaterade gap inom svenska företag påverkas av utlandsägande och internationell handel.

Det här är, vad vi känner till, den första studien som sammanfattar vad som är gjort kring internationalisering och jämställdhet i Sverige. Syftet är att identifiera områden för vidare studier med jämställdhetsperspektiv och de förhållanden som råder för svenska internationaliserade företag.

Rapporten är också tänkt som en introduktion till den framväxande forskningen på området, med fokus på Sverige. Den refererar också till den pågående policydebatten som berör skärningspunkten mellan internationalisering och jämställdhet. Debatten har gradvist rört sig från att nästan enbart fokusera på utvecklingsländer till att också inkludera hur internationalisering påverkar jämställdheten i höginkomstländer.

En slutsats är att resultaten från de olika studierna varierar beroende på land som undersöks. För Sveriges del visar befintliga studier att könslönegapet ökar inom de företag där exporten ökar. Effekten är störst för chefer, men syns även bland tjänstemän. Bland arbetare påverkar inte export könslönegapet.

För att säga något om företagens, och även statens, roll krävs det att vi identifierar vad som driver förändringarna, vilket är helt avgörande för vad företagen och staten bör eller inte bör göra.

Tillväxtanalys ser därför behov av fler studier inom en rad områden som kan guida policy kring internationalisering och jämställdhet.

Publicerad:

Internationalisering och jämställdhet

Serienummer: Rapport 2023:12

Diarienummer: 2023/40

Ladda ner rapporten Pdf, 840.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev