Fyra kvinnor samlade runt ett bord där en av dem skriver

Studieområde:

Jämställdhet och tillväxt

En sammanställning över studier och resultat vid Tillväxtanalys

Den här rapporten presenterar resultatet av en genomgång av Tillväxtanalys egna studier där jämställdhetsperspektivet har varit i fokus. Rapporten syftar till att bidra med kunskap och erfarenheter från myndighetens tidigare genomförda studier och utvärderingar samt att identifiera och presentera uppslag till vidare studier.

Genomgången omfattar både studier som är specifikt inriktade mot ökad jämställdhet, men också studier som kan få indirekta effekter på jämställdheten. Vi har också undersökt inom vilka områden som Tillväxtanalys har haft ett jämställdhets­perspektiv och utifrån det presenteras en generell sammanställning av vad vi lärt oss.

Tillväxtanalys har i sina studier och utvärderingar i så stor utsträckning som möjligt lyft och beaktat det horisontella perspektivet jämställdhet där så varit relevant. Tillväxtanalys studier täcker flera områden som på olika sätt relaterar till ekonomisk jämställdhet, men som även i viss mån relaterar till andra mål.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för att nå hållbar tillväxt i alla delar av landet, bland annat genom bättre resursutnyttjande och stärkt innovationsförmåga. Det leder till ökad tillväxt i såväl samhället som i enskilda företag om alla människors förmågor kommer till användning, oavsett deras kön och bakgrund. Det är redan känt att det finns skillnader både i t.ex. inkomster, företagsstöd och arbetsmarknadspolitiska insatser mellan kön – där män i flera fall får en större del än kvinnor. Mot bakgrund av bland annat detta ser Tillväxtanalys att det är viktigt att genomföra analyser och utvärderingar inom området som kan bidra till politik som främjar jämställdhet och därmed tillväxten.

Några resultat och rekommendationer som lyfts fram i Tillväxtanalys studier

  • Jämställdhetsarbetet går långsamt. För att skapa en bra grund för jämställdhetsarbetet behöver det finnas tydliga och konkreta mål. Jämställhetsarbetet behöver vara långsiktigt och grunden behöver läggas tidigt finnas närvarande genom utbildning från grundskolan till universitetet för att sedan implementeras i arbetslivet.
  • Kvinnor är underrepresenterade i näringslivet bland företagare, på högre poster i företagen och som operativa företagsledare. Det finns olika faktorer som påverkar kvinnors företagande och det behöver genomföras studier för att få en djupare kunskap kring vad som påverkar kvinnors företagande och hur jämställdhet inom näringslivet kan främjas.
  • Ökad jämställdhet kan skapa förutsättningar för ett mer utvecklat klimatarbete då kvinnor har ett högre miljöengagemang än män. Det saknas återkommande statistik som kopplar jämställdhet till grön omställning och det finns inte någon rimlig indikator identifierad. Tillväxtanalys rekommenderar att formulera klargörande indikatorer för kopplingen av jämställdhet inom näringslivet och den gröna omställningen.

Publicerad:

Jämställdhet och tillväxt

Serienummer: Rapport 2023:13

Diarienummer: 2023/40

Ladda ner rapporten Pdf, 1005.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev