2021-08-13

Konkurser juli 2021

Under juli 2021 inleddes 459 företagskonkurser. Konkurserna minskade därmed med 9 procent jämfört med juli 2020. Antalet anställda i företagen var 774 personer i jämförelse med 1 187 personer juli 2020, en minskning med 35 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figuren visar antal företagskonkurser och antalet anställda berörda av konkurser per månad under perioden juli 2019 till juli 2021. Det högsta antalet konkurser en enskild månad uppmättes april 2020 med 880 företagskonkurser och 4067 anställda. Under månaderna maj till augusti 2020 minskade dock konkurserna snabbt till 335 företagskonkurser med 1297 anställda i augusti för att därefter öka till 671 konkurser med 950 anställda i december 2020.  I oktober 2019, långt innan pandemin, uppgick antalet konkurser till 781 företag , det näst högsta antalet konkurser under en enskild månad.  Figuren visar betydande säsongsvariationer med betydligt färre konkurser under sommarmånaderna 2019 och 2020 jämfört med övriga månader.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figuren visar procentuell förändring av konkurser och anställda per månad jämfört med motsvarande månad föregående år under perioden juli 2020 till juli 2021. De procentuella förändringarna varierade mycket med ökningar i antal konkurser med 25 procent och 32 procent mars och april 2020 samt minskningar med 27, 35 och 34 procent augusti till oktober. Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 121 och 88 procent mars och april 2020. Under augusti till oktober 2020 minskade antalet anställda med 15, 17 respektive 39 procent. I december 2020 ökade konkurserna med 27 procent medan antalet anställda minskade med 49 procent. Under inledningen av 2021 har konkurserna minskat med 15 till 20  procent per månad och i april 2021 minskade konkurserna med 47 procent samt i maj med 22 procent. I juni 2021 ökade dock konkurserna med 11 procent medan antalet anställda minskade med 61 procent.

Under januari till och med juli 2021 minskade konkurserna med 19 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 60 procent jämfört med motsvarande period 2020. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under juli uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 65 företag vilket innebar en minskning med 19 procent. Antalet anställda var 131 personer, en minskning med 60 procent. Under januari till och med juli minskade konkurserna med 5 procent i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurser med 32 procent.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i juli till 40 företag vilket utgjorde en minskning med 18 procent. Antalet anställda var 41 personer, en minskning med 72 procent. Under januari till och med juli 2021 minskade konkurserna i detaljhandeln med 22 procent och antalet anställda med 82 procent.

I partihandeln inleddes konkurser under juli månad i 23 företag vilket innebar en minskning med 41 procent. Antalet anställda berörda av konkurser inom branschen ökade dock med 29 procent. Under januari till och med juli minskade konkurserna i partihandeln med 38 procent och antalet anställda med 61 procent.

I restaurangverksamhet ökade konkurserna med 18 procent under juli medan antalet anställda minskade med 9 procent. I januari till och med juli minskade konkurserna i restaurangverksamhet med 20 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 66 procent.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser under juli månad till 98 företag, en minskning med 26 procent. Under januari till och med juli 2021 minskade konkurserna med 22 procent i branschgruppen och antalet anställda berörda av konkurser med 65 procent.

Företagskonkurser efter län

I juli månad inleddes konkurser i 168 företag Stockholms län, vilket innebar en minskning med 12 procent. Konkurserna minskade med 33 procent i byggindustrin medan antalet konkurser var oförändrat inom finans-, fastighets- och företagstjänster. Under januari till och med juli uppgick antalet konkurser i länet till 1 400 företag, en minskning med 15 procent. Konkurserna i byggindustrin minskade med 13 procent. Inom detaljhandeln minskade konkurserna med 21 procent och i restaurangverksamhet med 4 procent. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 20 procent under januari till och med juli.

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i juli månad till 74 företag, en minskning med 4 procent. Under januari till och med juli minskade konkurserna i Västra Götalands län med 12 procent. Konkurserna ökade under perioden med 5 procent inom byggindustrin medan konkurserna minskade med 11 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster.

Under juli månad uppgick antalet konkurser i Skåne län till 56 företag, en minskning med 24 procent. I perioden januari till och med juli minskade konkurserna i Skåne län med 27 procent. Konkurserna minskade under perioden med 1 procent i byggindustrin och med 31 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under juli till 342 företag jämfört med 255 företag, en ökning med 34 procent. Bland företag med anställda inleddes konkurser i 117 företag jämfört med 249 företag, en minskning med 53 procent. Andelen konkurs­företag utan anställda uppgick till 75 procent jämfört med 51 procent juli 2020.

Figuren visar konkurser efter antal anställda, juli 2021 jämfört med juli  2020  Antalet konkurser i företag utan anställda ökade med 34 procent under juli månad medan konkurserna i företag med 1 till 4 anställda minskade med 59 procent och med 53 procent i företag med 5 till 9 anställda.

Under januari till och med juli ökade konkurserna i företag utan anställda med 22 procent medan konkurserna minskade med 59 procent i företag med 1 till 9 anställda och med 46 procent i företag med 10 eller fler anställda. Bland företag med 50 anställda eller fler uppgick antalet konkurser till 12 företag jämfört med 32 företag.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under juli 2021 till 18 företag med 314 anställda. Under januari till och med juli 2021 uppgick antalet ackord till 101 företag med 1 829 anställda jämfört med 249 företag med 8 931 anställda januari till juli 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev