2021-09-15

Konkurser augusti 2021

Under augusti 2021 inleddes 350 företagskonkurser. Konkurserna ökade därmed med 4 procent jämfört med augusti 2020. Antalet anställda i företagen var 675 personer i jämförelse med 1 297 personer augusti 2020, en minskning med 48 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figuren visar antal företagskonkurser och antalet anställda berörda av konkurser per månad under perioden augusti 2019 till augusti 2021. Det högsta antalet konkurser en enskild månad uppmättes april 2020 med 880 företagskonkurser och 4067 anställda. Under månaderna maj till augusti 2020 minskade dock konkurserna snabbt till 335 företagskonkurser med 1297 anställda i augusti för att därefter öka till 671 konkurser med 950 anställda i december 2020.  I oktober 2019 uppgick antalet konkurser till 781 företag , det näst högsta antalet konkurser under en enskild månad.  Figuren visar betydande säsongsvariationer med betydligt färre konkurser under sommarmånaderna 2019 och 2020 jämfört med övriga månader.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figuren visar procentuell förändring av konkurser och anställda per månad jämfört med motsvarande månad föregående år under perioden augusti 2020 till augusti 2021. De procentuella förändringarna varierade mycket med ökningar i antal konkurser med 25 procent och 32 procent mars och april 2020 samt minskningar med 27, 35 och 34 procent augusti till oktober. Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 121 och 88 procent mars och april 2020. Under augusti till oktober 2020 minskade antalet anställda med 15, 17 respektive 39 procent. I december 2020 ökade konkurserna med 27 procent medan antalet anställda minskade med 49 procent. Under inledningen av 2021 har konkurserna minskat med 15 till 20  procent per månad och i april 2021 minskade konkurserna med 47 procent samt i maj med 22 procent. I juni 2021 ökade dock konkurserna med 11 procent medan antalet anställda minskade med 61 procent.

Under januari till och med augusti 2021 minskade konkurserna med 17 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 59 procent jämfört med motsvarande period 2020. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under augusti uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 73 företag vilket innebar en ökning med 11 procent. Antalet anställda var 229 personer, en ökning med 9 procent. Under januari till och med augusti minskade konkurserna med 4 procent i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurser inom branschen med 29 procent.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i augusti till 41 företag vilket innebar en ökning med 14 procent. Antalet anställda var 156 personer, en minskning med 1 procent. Under januari till och med augusti 2021 minskade konkurserna i detaljhandeln med 19 procent och antalet anställda med 79 procent.

I partihandeln inleddes konkurser under augusti månad i 15 företag vilket var en minskning med 46 procent. Antalet anställda berörda av konkurser inom branschen minskade med 77 procent. Under januari till och med augusti minskade konkurserna i partihandeln med 38 procent och antalet anställda med 63 procent.

I restaurangverksamhet var antalet konkurser oförändrade under augusti medan antalet anställda minskade med 53 procent. I januari till och med augusti minskade konkurserna i restaurangverksamhet med 19 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 65 procent.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser under augusti månad till 71 företag, en ökning med 15 procent. Under januari till och med augusti 2021 minskade konkurserna med 20 procent i branschgruppen och antalet anställda berörda av konkurser med 67 procent.

Företagskonkurser efter län

I augusti månad inleddes konkurser i 127 företag Stockholms län, vilket innebar en ökning med 21 procent. Konkurserna ökade med 11 procent i byggindustrin och med 22 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster. Under januari till och med augusti uppgick antalet konkurser i länet till 1 527 företag, en minskning med 13 procent. Konkurserna i byggindustrin minskade under perioden med 11 procent. Inom detaljhandeln minskade konkurserna med 14 procent och i restaurangverksamhet med 3 procent. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 17 procent under januari till och med augusti.

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i augusti månad till 58 företag, en minskning med 3 procent. Under januari till och med augusti minskade konkurserna i Västra Götalands län med 11 procent. Konkurserna ökade under perioden med 4 procent inom byggindustrin medan konkurserna minskade med 18 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster.

Under augusti månad uppgick antalet konkurser i Skåne län till 60 företag, en ökning med 40 procent. I perioden januari till och med augusti minskade konkurserna i Skåne län med 24 procent. Konkurserna ökade under perioden med 8 procent i byggindustrin medan konkurserna minskade med 26 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under augusti till 252 företag jämfört med 138 företag, en ökning med 83 procent. Bland företag med minst en anställd inleddes konkurser i 98 företag jämfört med 197 företag, en minskning med 50 procent. Andelen konkurs­företag utan anställda uppgick i augusti 2021 till 73 procent jämfört med 48 procent augusti 2020.

Figuren visar konkurser efter antal anställda, augusti 2021 jämfört med augusti  2020  Antalet konkurser i företag utan anställda ökade med 83 procent under augusti månad medan konkurserna i företag med 1 till 4 anställda minskade med 59 procent och med 16 procent i företag med 5 till 9 anställda.

Under januari till och med augusti ökade konkurserna i företag utan anställda med 25 procent medan konkurserna minskade med 59 procent i företag med 1 till 9 anställda och med 46 procent i företag med 10 eller fler anställda. Bland företag med 50 anställda eller fler uppgick antalet konkurser till 13 företag jämfört med 37 företag.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under augusti 2021 till 10 företag med 81 anställda. Under januari till och med augusti 2021 uppgick antalet ackord till 111 företag med 1 910 anställda jämfört med 522 företag med 9 209 anställda januari till augusti 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev