Studieområde:

Organisation av innovationsinriktade samverkansprocesser

Projektet utgör en delstudie i ramprojektet Hur kan offentliga aktörer rigga samverkan för ökad innovation?

I ramprojektet ställs frågor som rör de faktorer som påverkar genomförandet och resultatet av samverkansprojekt. Genom ekonometriska studier har vi viss kunskap om resultatet av samverkan samt förutsättningar för att samverkansrelationer ska komma till stånd. Kunskapen rörande hur dessa förutsättningar påverkar aktörerna i och resultatet av samverkansprojekt har vi mindre kunskap om. Sådan kunskap behöver byggas upp för att de statliga styrmedlen ska kunna vässas.

Syftet med det planerade projektet är att studera hur deltagande i innovationsinriktade samverkansprojekt stimulerar innovation och kunskapsutveckling. Detta görs genom en kvalitativ intervjustudie som fokuserar på de processer/aktiviteter som inbegrips i samverkansrelationer samt de omständigheter (t.ex. organisatoriska och resursmässiga) som påverkar sådana relationers resultat. Särskilt fokus ligger på de faktorer som faciliterar eller försvårar projektprogression och den roll de spelar under det gemensamma projektet. Exempel på sådana faktorer är olika aktörernas intressen och kunskaper (Currie & White, 2012) språk och kommunikation (Littman et al., 2014) samt organisatoriska, institutionella eller geografiska förhållanden (Molas-Gallart, D’Este, Llopis et al., 2016). Dessa (och andra) faktorer kan beskrivas i termer av klyftor, eller gap, vars överbryggande är en förutsättning för samverkansprojektets framgång (Molas-Gallart, D’Este, Llopis et al., 2016 ). Detta överbryggande har beskrivits som en översättningsprocess, eller kedja; en serie interaktioner genom vilka de ingående aktörerna sinsemellan översätter kunskap, behov och förutsättningar (Trochim et al., 2011). 

Forskare har föreslagit att identifiering av möjliga klyftor i sådana översättningskedjor kan ligga till grund för modeller av akademinäringslivsinteraktion som kan användas i t.ex. utvärderingssyften. Utöver en redogörelse för sådana klyftor kommer rapporten att presentera en tentativ analytisk modell av interaktionsprocessen genom vilken dessa överbryggas samt ge förslag på hur denna kan användas i utvärdering av samverkansprocesser.

För att komma åt dessa klyftor och processen genom vilka dessa överbryggas söker vi besvara forskningsfrågor på tre teman som adresserar genomförandet och resultatet av samverkansprojekt.

Organisation av innovationsinriktade samverkansprocesser

Serienummer: Delprojekt

Diarienummer: 2018/075

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev