Studieområde:

Apoteksmarknadens omreglering

– effekter på följsamhet, priser och kostnader per dygnsdos

Denna rapport ingår som en del i Tillväxtanalys projekt att utvärdera effekterna av omregleringen av apoteks­mark­naden, särskilt vad gäller priserna. Uppdraget är en uppföljning och utvidgning av Tillväxtanalys WP/PM 2011:50 författat av Bergman och Rudholm. Syftet är att empiriskt studera hur omregleringen påverkat apotekens följsamhet, andel av försäljningen som avser billigaste generika, den så kallade månadens vara, priserna på receptbelagda läkemedel på generikamarknaden, samt vilken totalkostnadseffekt mätt som kostnaden per konsumerad dygnsdos reformen haft. Den senare aspekten är ny jämfört med den tidigare rapporten, medan övriga delar innebär en replikering.

Från den empiriska undersökningen gällande följsamhet kan följande slutsatser dras:

 • Följsamheten ökar för alla studerade följsamhetsmått på grund av de regelreformer som genomförs.
 • Andelen av försäljningen i utbytesgruppen som avser månadens vara (följsamhetsmått A) ökar med 25 procentenheter på grund av de reformer som genomförs.
 • Laglig följsamhet, dvs. försäljning av månadens vara när lagliga undantag exkluderats ökar med 37 procentenheter på grund av de reformer som genomförs.
 • Marknadsandelen för månadens vara (mått A) är efter reformerna 70 procent, medan laglig följsamhet (mått D1) är 84 procent.

De resultat som följer baseras på regressioner där priser ej viktats med försäljning något givet år. Dessa resultat syftar till att förstå prissättningen på generikamarknaden och att analysera generikamarknadens funktionssätt, för att möjliggöra en bedömning av om marknadens funktionssätt förbättrats av reformerna, snarare än att analysera om apoteksmarknadsreformen totalt sett medfört en ökad eller minskad kostnad för generiska läkemedel.

 • Resultaten visar att när det finns två budgivare på marknaden så har priset ut till konsument (AUP) stigit på grund av reformen, för månadens vara med i genomsnitt elva procent och för övriga med tio procent.
 • Estimationerna av apotekens inköpspris (AIP) när vi har två budgivare visar att reformerna inte påverkat priserna.
 • När vi har ett godtyckligt antal budgivare så visar resultaten att priset AUP för månadens vara stigit med i genomsnitt 17 procent på grund av reformerna, oberoende av vilket följsamhetsmått som nyttjats i analysen. Priserna AUP för övriga produkter har fallit med sex procent på grund av reformen.
 • Estimationerna av priset AIP när vi har ett godtyckligt antal budgivare visar att reformerna har lett till höjda priser motsvarande cirka elva procent för månadens vara, men sänkta priser för övriga produkter motsvarande cirka 25 procent.

Följande resultat är baserade på regressioner där preparaten har viktats baserat på dess försäljning 2008, vilket betyder att resultaten säger hur kostnaden totalt sett har påverkats för generikamarknaden.

 • Kostnaden per dygnsdos (i AUP, vägt med försäljning 2008) har sjunkit med cirka tio procent på grund av reformerna.
 • Ökad följsamhet har inte ensamt kompenserat för generikatian, utan de sänkta kostnaderna per dygnsdos (i AUP) är en följd av att många originalläkemedelsföretag förmåddes sänka sina priser juli 2009.
 • Kostnaden per dygnsdos (mätt i AIP, vägt med försäljningen 2008) har sjunkit cirka 30 procent på grund av reformerna. Att sänkningen är större i AIP än i AUP förklaras av generikatian samt att de fasta delarna i apotekens ersättning medför att en viss procentuell sänkning i AIP ger en mindre procentuell sänkning av AUP.
 • Det är inte säkert att den ökade följsamheten som omregleringen medfört har lett till lägre kostnader. Förklaringen till det osäkra resultatet är att ökad följsamhet verkar ha lett till färre konkurrerande företag per utbytesgrupp.
 • Prissänkningarna på originalläkemedel juli 2009 har lett till procentuellt sett större sänkningar i kostnad per dygnsdos. Detta betyder att generikaföretagen sänkt sina priser mer än originalföretagen och/eller att prissänkningarna på originalläkemedel juli 2009 är korrelerade med ökade marknadsandelar för billigare produkter.
 • Försäljningen har stigit mer eller sjunkit mindre för de preparat som påverkats av prissänkningarna på originalläkemedel juli 2009.
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev