Publicerad 03 juni 2013

Utvärdering av hållbara turistdestinationer

Fokus i denna delrapport ligger på en analys av program­logiken – den strategiska nivån – och bygger på det förslag till struktur för utvärdering som Tillväxtanalys lämnade till Närings­departementet i oktober 2012, (rapport 2012:09). I delrapporten beskrivs och ana­lyseras förutsättningarna för dels vad man avser att uppnå med uppdraget, dels förutsätt­ningarna för att uppnå önskat resultat. Det bör observeras att rapporten ligger ”tidigt” i programmet och att det egentliga genomförande har påbörjats under 2013.

Tyngdpunkten i utvärderingen av programmet som helhet kommer att ligga på processen, det löpande genomförandet av programmet, där Tillväxtanalys följer Tillväxtverkets och destinationernas arbete med fokus på vilket lärande som genereras i projektet. Näst­kommande delrapport som ska lämnas i maj 2014 kommer därför att fokusera på pro­cessen och lärandet.

Den tredje och avslutande delen är dels en fortsatt process­utvärdering, dels en effekt – och måluppfyllelseutvärdering och ska redovisas i maj 2015. Det torde vara svårt att under en så kort projekttid, i praktiken bara två år, se några större ekonomiska effekter av program­mets resultat. Tillväxtanalys undersöker dock möjligheten att beräkna programmets effekter genom att kombinera ett antal utvärderingsmetoder.