Studieområde:

Impact of the VAT reform on Swedish restaurants

– a synthetic control group approach

Vår analys av den sänkta restaurangmomsen visar på positiva effekter på lönesumma, omsättning, anställningar, rörelsemarginaler och företagsstocken. Resultaten visar tydligt att företagen har valt att
använda momssänkningen på fler sätt än till att sänka priserna.

I denna studie undersöker vi sänkningen av mervärdesskattesatsen på restaurang- och cateringtjänster som skedde 2012. Syftet med momssänkningen var att öka den varaktiga sysselsättningen. Tillväxtanalys fick i uppdrag att utvärdera effekterna gällande före­tagande. Detta PM syftar som underlag till Tillväxtanalys slutrapport i uppdraget Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster – slutrapport (Rapport 2015:10).

En reform som omfattar samtliga företag i en bransch är svårt metodologiskt att utvärdera då ett kontrafaktiskt utfall saknas. I denna studie använder vi matchning med syntetisk kontrollgrupp för att skapa det kontrafaktiska utfallet. Denna metod är datadriven och förlitar sig endast på ett fåtal subjektiva val. Vår analys utgår från att reformen kan påverka komponenterna i vinstfunktionen. Vi analyserar effekterna på branschnivå genom att aggregera data på företagsnivå.

Momssänkningen har positiva och signifikanta effekter på både omsättning, rörelse­marginal och företagsstocken. Den genom­snittliga årliga effekten uppskattas till 5,6 respektive 1,25 och 1,6 procentenheter. Dessa resultat är signifikanta på 5-procents­nivån. Den genomsnittliga årliga effekten på lönesummor och anställningar är 4,9 respektive 5,0 procentenheter och är signifikanta på 10-procentsnivån. Effekterna tenderar att klinga av över tid, med undantag för nettotillskotten av företag.

Även om problemet kring att exakt estimera effekter av en reform kvarstår, är dessa resultat robusta för känslighetsanalyser. Sammanfattningsvis pekar resultaten klart mot en positiv effekt för restaurangbranschen, som utvecklats bättre än vad som skulle ha varit fallet utan reformen.

Impact of the VAT reform on Swedish restaurants – a synthetic control group approach

Serienummer: PM 2015:25

Diarienummer: 2011/312

Ladda ner rapporten Pdf, 1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev