Studieområde:

Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

– slutrapport

Tillväxtanalys har haft ett flerårigt uppdrag att utvärdera den sänkta restaurangmomsen. I denna slutrapport uppskattar vi effekter på företagsnivå och ser en påverkan av reformen på alla studerade variabler – omsättning, lönesumma, anställningar, förändring av företagsstocken samt vinstmarginal.

Vår analys av den sänkta restaurangmomsen visar på effekter på anställningar, lönesumma och omsättning. Vi ser även att företagen har valt att använda momssänkningen på fler sätt än till att sänka priserna och att den gett effekter även på vinstmarginaler och på företags­stocken. Tillväxtanalys bedömer vidare att den sänkta restaurangmomsen kommer att ha en lång­siktigt positiv effekt på den varaktiga sysselsättningen.

Inledning

Syftet med momssänkningen var att öka den varaktiga sysselsättningen både genom ökat arbetsutbud och genom ökad efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster. Tillväxtanalys uppdrag bestod i att utvärdera vilka effekter denna reform har haft på företagandet. Även Skatteverket och Konjunkturinstitutet har tilldelats uppdrag i arbetet med att utvärdera den sänkta momsen, ur olika perspektiv.

Att utvärdera effekterna av den sänkta restaurangmomsen är en utmaning och svårt metodologiskt då vi inte har tillgång till ett kontrafaktiskt utfall, det vill säga vad som skulle hänt om reformen inte hade införts. Att estimera effekter av en reform som omfattar samtliga företag i en bransch är alltså mycket svårt. Tillväxtanalys angrep uppdraget genom att utföra ett antal delstudier som tillsammans ger indikationer på effekterna av momssänkningen. Vi har undersökt fem variabler som var och en påverkar företagets vinstfunktion: lönesummor, omsättning, anställningar, vinstmarginal samt förändring av företagsstocken.

Resultat

Sammanfattningsvis ser vi en entydig och robust bild av att den sänkta restaurangmomsen har fått effekt på ovannämnda fem variabler.

Vad gäller omsättning är den genomsnittliga effekten 5,6 procent­enheter per år. Den genomsnittliga effekten på lönesumma är 4,9 procentenheter per år. Detta motsvarar 11 300 heltidstjänster över tre år. Den årliga effekten på anställningar är 5 procentenheter. Omräknat i antal anställda motsvarar detta 9 900 personer över två år.

Vi ser även att företagens vinster har ökat, vilket i sin tur skapar incitament för nya företag att träda in på marknaden och för färre företag att träda ut. Enligt våra beräkningar ser vi ett tillskott på 490 fler företag än vad som hade varit fallet utan moms­sänkningen. De resultat vi ser är enligt förväntan eftersom företagen inte är tvingade att använda moms­sänkningen till att sänka priserna, utan istället kan välja att maximera vinsten.

Genom deskriptiv statistik kan vi se vissa regionala skillnader. Det har genomgående skett en större ökning av lönesumma, antal anställda och omsättning för företag i storstads- och täta kommuner jämfört med i landsbygdskommuner. Detta kan förklaras av skillnader i efterfrågan och konkurrenstryck.

Slutsatser

Det är viktigt att ha i åtanke att dessa resultat avser effekter på kort sikt, då vi idag endast har tillgång till en uppföljningstid på upp till tre år. Vidare är detta endast en uppskattning av effekter då det är svårt att med säkerhet veta vad som hade skett i avsaknad av denna reform. Mot bakgrund av att de kortsiktiga effekterna är relativt kraftiga och att en stor del av inflödet till branschen inte var sysselsatta året innan, bedömer Tillväxtanalys att den sänkta restaurangmomsen även kommer att ha en långsiktigt positiv effekt på den varaktiga sysselsättningen.

Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster – slutrapport

Serienummer: Rapport 2015:10

Diarienummer: 2011/312

Ladda ner rapporten Pdf, 1.8 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev