Studieområde: Innovationsförmåga

University-industry collaboration on innovation: a literature review and synthesis

Syftet med den här studien är att genom kvalitativ innehållsanalys identifiera faktorer som har inverkan på etablerandet av innovationsinriktade samverkans­relationer. Till grund för studien ligger 40 högt citerade artiklar identifierade via artikeldatabasen Web of Science. På basis av studiens resultat föreslås ett analytiskt ramverk som beskriver hur samverkan institutionaliseras.

Resultat

Resultatet av litteraturgenomgången har ordnats i sju olika teman och två överordnade dimensioner. De sju temana är resurser, universitetsorganisation, gränsöverbryggande funktioner, erfarenhet av samverkan, kultur, status, politisk och geografisk kontext. De två överordnade dimensionerna är (1) tidsramen inom vilken en aktivitet kan genomföras eller en omständighet påverkas och (2) huruvida aktiviteten eller omständigheten påverkar aktörer/aktiviteter eller det sammanhang i vilket dessa aktörer/aktiviteter agerar/äger rum.

En hypotetisk logikmodell

De identifierade temana och dimensionerna ligger till grund för en hypotetisk modell som beskriver hur universitets- och näringslivssamverkan institutionaliseras över tid. Modellen ska ses som ett antal hypoteser som beskriver de mekanismer som sammanlänkar aktiviteter och omständigheter i en process mot ökad institutionalisering av samverkan. Sekvenseringen bygger på antaganden rörande hur olika faktorer kan påverka denna process givet en situation av låg institutionaliseringsgrad (lite samverkan). En hypotes är till exempel att det är både lättare och går snabbare att öka resurser än att förändra kultur. När väl samverkan institutionaliserats kommer relationen mellan de olika faktorerna i modellen troligtvis att se annorlunda ut. Man kan då till exempel anta att en kultur av samverkan kan få universitet och företag att satsa mer resurser på samverkan. I den utsträckning samverkan ger hög status kan det leda till en positiv spiral där fler forskare och företag väljer att engagera sig i olika samverkansrelationer. Sammanhang som karaktäriseras av institutionaliserad samverkan kräver därmed en mer komplicerad modell.

Fortsatt lärande

De hypoteser som ligger till grund för modellen behöver undersökas empiriskt innan den kan användas för att designa och utvärdera interventioner. Därutöver behövs fördjupad förståelse för relationen mellan olika faktorer i sammanhang karaktäriserade av hög institu­tionaliseringsgrad. I framtida studier avser därför Tillväxtanalys i ett antal fallstudier undersöka de mekanismer som på olika sätt sammanlänkar aktiviteter och omständigheter i miljöer där samverkan institutionaliserats i olika hög grad.

University-industry collaboration on innovation: a literature review and synthesis

Serienummer: PM 2018:04

Diarienummer: 2017/156

Ladda ner rapporten (på engelska) Pdf, 559 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev