Studieområde: Innovationsförmåga

Does incubation lead to innovation?

– Evidence from the Swedish incubation program

Denna rapport undersöker en potentiellt viktig effekt av inkubatorer, nämligen deras påverkan på innovation. Leder inkubator­verksamheten till ökad innovation hos de företag som inkuberats och som examinerats från inkubatorer?

För att analysera denna fråga har vi använt unika data med information om specifika individer (uppfinnare) och deras patentering före och efter att de inkuberats. Rapporten använder ett individ­baserat material över företagsledare och sysselsatta, information om de är uppfinnare (har patent) och som sedan länkats till hela befolkningen och svenska företag. Datamaterialet har flera fördelar. För det första går det att följa individernas patentering över tid, före och efter inkubation. En annan fördel, jämfört med många andra datakällor som innehåller uppgifter om innovation, är att de allra minsta företagens innovations­förmåga kan analyseras då de ofta utesluts i enkätbaserade undersökningar. En metodologisk innovation i rapporten, i förhållande till tidigare studier om inkubatorer, är att vi kunnat matcha egenskaper före inkubator­behandling på individnivå, snarare än på företagsnivå.

En jämförelsegrupp av sådana uppfinnare har skapats och som är så lika de ”inkubator­behandlade” individerna som möjligt. Detta gör att effekterna av att ha deltagit i en inkubator kan studeras. Ett matchat urval av ”inkubatorbehandlade” individer har skapats som kontrasteras mot en jämförbar grupp av individer. Denna jämförelsegruppansats är viktig då den gör det möjligt att identifiera huruvida det finns en kausal effekt på innovationsförmågan efter att ha vistats i en inkubator.

Det viktigaste resultatet är att operativa företagsledare ökat sin patentering med så mycket som 300 procent i genomsnitt efter inkubation jämfört med jämförelsegruppen. För syssel­satta i inkubatorer finner vi en ökning av patenteringen men vi kan inte i regressions­analyserna hitta statistiskt signifikanta effekter, det vill säga vi kan inte utesluta att någon effekt föreligger. Effekten på företagsledare är både starkare och ser ut att sträcka sig över en längre tid efter avslutad inkubation. De positiva effekterna återfinns huvudsakligen bland individer som inte tidigare var uppfinnare, snarare än de som registrerats som uppfinnare före inkubation.

När resultat i föreliggande delrapport jämförs med observationerna i en tidigare rapport om de ekonomiska effekterna av att ha vistats i en inkubator finner vi två huvudresultat: 1) inkubation leder inte till ekonomiska resultat mätt i tillväxt av omsättning och förädlings­värde, åtminstone inte på kort sikt efter inkubationen (Tillväxtanalys, PM 2018:02), och 2) inkubation leder till innovation, mätt med patent.

Does incubation lead to innovation? – Evidence from the Swedish incubation program

Serienummer: PM 2018:20

Diarienummer: 2018/096

Ladda ner rapporten (på engelska) Pdf, 1.3 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev