Tätort bland gröna skogar och sjö ovanifrån

Studieområde: Kapitalförsörjning

Offentliga insatser på riskkapitalmarknaden – Hur påverkas portföljföretagen av investeringarna?

Behovet av riskkapital hos små och medelstora företag med tillväxtambitioner har lett till ett ökat fokus på företagsfinansiering genom riskkapital. En av insatserna är saminvesteringsfonderna inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden. I den här studien gör vi en uppföljning av tidigare studier och undersöker fler portföljföretag över en längre tidsperiod. Resultaten visar en ökning av antalet anställda i de undersökta portföljföretagen men inga säkerställda effekter på omsättning och produktivitet. Effekterna har stor spridning när det gäller bransch, fas och geografi.

Det finns ett behov av riskkapital hos små och medelstora företag med tillväxtambitioner. Saminvesteringsfonderna är en insats inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att möta detta behov. Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt och utvärderat dessa saminvesteringsfonder med olika metoder sedan 2009. I den här studien följer vi 320 företag som fått riskkapital inom ramen för de regionala saminvesteringsfonderna under perioden 2009–15. Vi gör en uppföljning av tidigare studier och undersöker fler portföljföretag över en längre tidsperiod för att se hur företagen har utvecklats över tid. I studien utvärderar vi effekterna för de företag som mottagit investeringar inom de regionala saminvesteringsfonderna genom att jämföra portföljföretagen med andra, liknande företag.

Vi finner en tydlig tillväxteffekt när det gäller antalet anställda i portföljföretagen. Företag som erhållit kapitalinvesteringar växer snabbare än kontrollgruppen. Skillnaden är statistiskt signifikant under hela den studerade perioden.

Resultaten visar inte på någon signifikant skillnad när det gäller omsättning mellan portföljföretagen och de andra undersökta företagen. Vi ser dock indikationer på en mer positiv trend för portföljföretagen. När det gäller produktivitetsnivån utvecklas den initialt negativt för portföljföretagen. Tre år och senare finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Det finns indikationer på högre produktivitet i portföljföretagen från år tre och framåt. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att kapitalinvesteringarna inneburit en ökning av företagens kapacitet i termer av antal anställda på både kort och lång sikt, medan långsiktiga effekter för företagens produktivitet ej kan beläggas.

Portföljföretagens utveckling stämmer väl överens med företagens egna bedömningar av effekterna. Portföljföretagen beskriver att investeringen i stor utsträckning skapat möjligheter att expandera snabbare. Företagen bedömer även själva att den framtida effekten på företagens lönsamhet är större än den varit hittills.

En slutsats av studien är att fonderna bidragit till att skapa jobb. Resultaten bör betraktas utifrån var i landet och för vilka företag effekterna uppstår. Störst effekter uppnås för företag i storstadsregioner och företag i expansionsfaser. En tolkning av detta är att företagsunderlaget i form av potentiella portföljföretag med förväntningar om ökad tillväxt är större i storstadsregioner, medan investeringsstrategierna sett annorlunda ut i andra delar av landet. Effekter när det gäller antalet anställda är tydligast för Almi Invest Sthlm, Almi Invest Västsverige samt Sydsvensk Entreprenörskapsfond I. Dessa fonder är också de fonder som i störst utsträckning investerat i IT-företag. Resultaten är i linje med internationell forskning som ofta påvisar primära effekter i form av rekryteringar, där störst effekter uppstår för högteknologiska företag samt företag i områden med etablerade riskkapitalmiljöer.

Offentliga insatser på riskkapitalmarknaden – Hur påverkas portföljföretagen av investeringarna?

Serienummer: PM 2019:10

Diarienummer: 2018/140

Ladda ner rapporten Pdf, 1.4 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev