Publicerad 07 maj 2019

Offentliga insatser på riskkapitalmarknaden – Hur påverkas portföljföretagen av investeringarna?

År 2009 inleddes en insats med regionala saminvesteringsfonder. Insatsens ena huvudmål är tillväxt i portföljföretagen. I detta pm jämförs utvecklingen i portföljföretagen med en kontrollgrupp av andra, liknande företag. Vi finner en tillväxt av antalet anställda, men inte några statistiskt säkerställda effekter på omsättning och produktivitet. Effekterna har stor spridning när det gäller bransch, fas och geografi.

Damvad Analytics effektutvärderade hösten 2015 de offentliga saminvesteringsfonder som inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen genomfört finansierings-insatser för att förbättra det regionala utbudet av riskkapital i Sverige. Studien hade en kvantitativ ansats och fokuserade på effekter för företag som mottagit investeringarna. Rapporten låg, tillsammans med en parallell kvalitativ utvärdering av fondernas verksamhet, till grund för Tillväxtanalys slutrapportering av fondernas effekter.

Den ovan beskrivna kvantitativa effektutvärderingen av riskkapitalfonderna baserades på dataunderlag som på grund av kort tid mellan investeringar och senast tillgängliga bokslutsdata hade en relativt kort tidshorisont. I denna rapport genomförs därför en uppföljning med ett större dataunderlag samt längre tidshorisont med syfte att identifiera effekter för portföljföretagen på längre sikt. Dataunderlaget innefattar företag som erhållit initiala investeringar under perioden 2009–juni 2015. Vi följer upp företagen med bokslutdata som sträcker sig fram till 2016.

Fonderna har genomfört investeringar tillsammans med privata medfinansiärer. Dessa medfinansiärer härstammar ofta från samma region som respektive fond, alternativt från regioner i övriga Sverige. Endast en mindre andel privata medfinansiärer härstammar från andra länder. Fonderna och dess medfinansiärer har primärt genomfört investeringar i mikroföretag i tillväxtfaser. Den vanligaste sektorn bland portföljföretagen är IT/Telekommunikation, där ungefär en tredjedel av företagen är verksamma. Var femte företag är verksamt inom industri/transport. Dock skiljer sig investeringsmönstret mellan olika fonder, där portföljföretag inom IT-sektorn är relativt vanliga inom fonder i storstads-regioner medan företag inom handel är överrepresenterade inom fonder i mer gles-befolkade områden.

Effekter som uppstår till följd av kapitalinvesteringen estimeras i denna rapport genom en kvasi-experimentell metod, där en kontrollgrupp till portföljföretagen identifieras utifrån matchningsmetoden coarsened exact matchning (CEM). Därefter jämför vi utvecklingen för företagsgrupperna över tid och studerar huruvida skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant. Vi följer utvecklingen för företagens omsättningsnivå, antal anställda samt produktivitet (förädlingsvärde per anställd).

Vi finner en tydlig effekt avseende tillväxt för antalet anställda i portföljföretagen. Företag som erhållit kapitalinvesteringar växer snabbare än kontrollgruppen, och skillnaden är statistiskt signifikant under hela den studerade perioden. Konfidensintervallets storlek ökar dock över tid och fem år efter initial investering uppnås endast signifikans på tioprocentig nivå.

För omsättningen uppnås inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Det finns dock indikationer på en mer positiv trend för portföljföretagen.

När det gäller produktivitetsnivån utvecklas den initialt negativt för portföljföretagen. År ett och två efter investeringen finns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna med en negativ utveckling för portföljföretagen. Tre år och senare finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Det finns dock indikationer på högre produktivitet i portföljföretagen från år tre och framåt. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att kapitalinvesteringarna inneburit en ökning av företagens kapacitet i termer av antal anställda på både kort och lång sikt, medan långsiktiga effekter för företagens produktivitet ej kan beläggas. Det kan noteras att de estimerade koefficienterna i stor utsträckning påverkas av utvecklingen i enskilda företag.

Portföljföretagens utveckling stämmer övergripande väl överens med företagens egna bedömningar av effekterna. Portföljföretagen beskriver att investeringen i stor utsträckning skapat möjligheter att expandera snabbare. Företagen bedömer även själva att den framtida effekten på företagens lönsamhet är större än den hittillsvarande.

En slutsats av ovanstående resultat är att fonderna bidragit till att ”skapa jobb”. Dock bör resultaten betraktas i skenet av var i landet och för vilka företag effekterna uppstår. Störst effekter uppnås för företag i storstadsregioner och företag i expansionsfaser. En tolkning av detta är att företagsunderlaget i form av potentiella portföljföretag med förväntningar om ökad tillväxt är större i storstadsregioner, medan investeringsstrategierna sett annorlunda ut i andra delar av landet. Ett exempel på detta är att fonderna där effekter för antalet anställda är tydligast, Almi Invest Sthlm, Almi Invest Västsverige samt Sydsvensk Entreprenörskapsfond I, även är de fonder som i störst utsträckning investerat i IT-företag. Resultaten är i linje med internationell forskning som ofta påvisar primära effekter i form av rekryteringar, där störst effekter uppstår för högteknologiska företag samt företag i områden med etablerade riskkapitalmiljöer.