Studieområde:

Företagens och pandemistödens utformning – miss eller match?

Sedan coronapandemins början har staten beslutat om omfattande ekonomiska stöd till näringslivet. Vår rapport är en analys av företagens möjligheter att ta del av pandemistöden utifrån storlek och bransch.

Frågeställning

Förutom krav på ekonomiska svårigheter har företagen behövt uppfylla en rad andra ”övriga” villkor för att beviljas stöd. Villkoren har sett olika ut beroende på typ av stöd. Frågan som vi försöker besvara är om det har varit lättare att uppfylla dessa övriga villkor för vissa branscher och företagsstorlekar än för andra.

I rapporten har vi analyserat de fyra mest omfattande företagsstöden under 2020:

  • korttidsarbetsstöd
  • omställningsstö
  • tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
  • anstånd med skattebetalningar

Under 2020 uppgick beviljade belopp för dessa fyra stöd till cirka 138 miljarder, där anstånd med skattebetalningar (en form av lån till företag) var störst med cirka 72 miljarder kronor.

Resultaten i korthet

Vi ser inte att företagens storlek är något som har påverkat deras möjlighet att få stöd. När man tar hänsyn till samtliga stöd har små och större företag i genomsnitt liknande utfall.

Resultatet av vår studie visar att hotell- och restaurangföretag är stödens förlorare medan företag i tillverkningsindustrin är vinnarna. Reglerna för stöd vid korttidsarbete förefaller vara särskilt väl anpassade till tillverkningsindustrin samtidigt som branschen har ungefär samma möjlighet som andra att kvalificera för de andra stöden. Företag i hotell- och restaturanbranschen däremot har svårast av alla att, vid korttidsarbete, uppfylla kravet på att de anställda ska ha varit anställda tre månader.

Att den bransch som också uppvisar de största omsättningsfallen har relativt svårt att
uppfylla många av stödens villkor betyder dock inte nödvändigtvis att villkoren som
helhet varit fel utformade. Som framgår av de förarbeten som föregår stödens införande finns flera argument för olika former av restriktioner i stöden. Däremot ser vi behov av att överväga stödåtgärder som är mer tydligt riktade eller reserverade för de hårdast drabbade branscherna i framtiden.

Företagens och pandemistödens utformning – miss eller match?

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2021/181

Ladda ner rapporten Pdf, 1.8 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev