2019-11-06

Remissvar: förslag till ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län

Tillväxtanalys har tagit del av underlaget och ser positivt på regionens arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi i bred dialog och samverkan. Myndigheten lämnar några allmänna synpunkter när det gäller utarbetande av ramverket för uppföljning och utvärdering.

Ang. Synpunkter på förslag till ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Erbjudande att inkomma med synpunkter på förslag till ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län av Region Västerbotten.

Tillväxtanalys har tagit del av underlaget och lämnar här några generella syn­punkter. Myndigheten ser positivt på regionens arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi i bred dialog och samverkan. Den regionala utvecklingsstrategin beskriver på ett tydligt sätt Västernorrlands vision och belyser också komplexiteten i det regionala arbetet. Några allmänna synpunkter när det gäller utarbetande av ramverket för uppföljning och utvärdering:

  • Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifier­bara mål och indikatorer som möjligt.
  • Alltför många indikatorer kan försvåra ett uppföljningsarbete. Undersök möjligheter att minska antalet eller att lyfta fram (vikta) några nyckel­indikatorer som kan bedömas vara extra betydelsefulla för måluppfyllnad.
  • Arbeta igenom programlogiken bakom indikatorerna, försök renodla och gruppera i så hög utsträckning som möjligt utifrån uppsatta mål. En tydlig uppdelning i ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer är önskvärd.
  • Definiera indikatorerna tydligt för att öka medvetenheten i alla led om vilken data som behöver samlas in, bearbetas och analyseras i framtida upp­följningar och utvärderingar.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit t.f. avdelningschef Anne Kolmodin.

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev