2020-03-23

Remissvar: Remissförslag av Vårt Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för Gotland

Tillväxtanalys har tagit del av underlaget och lämnar några generella synpunkter.

Myndigheten ser positivt på regionens arbete med den regionala utvecklings­strategin. Vi stödjer också att den regionala utvecklingsstrategin sätts in i en större kontext. En tydlig och förankrad långsiktig vision för den regionala utvecklingsstrategin skapar en bredare förståelse och blir därmed även lättare att kommunicera.

Några aspekter att tänka på i arbetet med uppföljning och utvärdering:

  • Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifierbara målindikatorer som möjligt.
  • Gärna använda baslinjedata för de indikatorer som väljs för att underlätta uppföljning och utvärdering
  • För många indikatorer kan försvåra uppföljningsarbetet. Om möjligt lyft fram och (vikta) några nyckelindikatorer som bedöms vara extra betydelsefulla för måluppfyllnad.
  • Försök att definiera indikatorerna tydligt för att öka medvetenheten i alla led om vilka data som behöver samlas in, bearbetas och analyseras i framtida uppföljningar och utvärderingar.

På vår hemsida finns ett metodverktyg som kan användas som mall för utvärdering. https://www.tillvaxtanalys.se/studieomraden/metodutveckling/metodverktyg/utvarderingsguide.html

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev