2020-03-23

Remissvar: Remissförslag av Vårt Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för Gotland

Tillväxtanalys har tagit del av underlaget och lämnar några generella synpunkter.

Myndigheten ser positivt på regionens arbete med den regionala utvecklings­strategin. Vi stödjer också att den regionala utvecklingsstrategin sätts in i en större kontext. En tydlig och förankrad långsiktig vision för den regionala utvecklingsstrategin skapar en bredare förståelse och blir därmed även lättare att kommunicera.

Några aspekter att tänka på i arbetet med uppföljning och utvärdering:

  • Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifierbara målindikatorer som möjligt.
  • Gärna använda baslinjedata för de indikatorer som väljs för att underlätta uppföljning och utvärdering
  • För många indikatorer kan försvåra uppföljningsarbetet. Om möjligt lyft fram och (vikta) några nyckelindikatorer som bedöms vara extra betydelsefulla för måluppfyllnad.
  • Försök att definiera indikatorerna tydligt för att öka medvetenheten i alla led om vilka data som behöver samlas in, bearbetas och analyseras i framtida uppföljningar och utvärderingar.

På vår hemsida finns ett metodverktyg som kan användas som mall för utvärdering. https://www.tillvaxtanalys.se/studieomraden/metodutveckling/metodverktyg/utvarderingsguide.html

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.