2020-06-23

Remissvar: Ang. Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerad remiss av Finansdepartementet för yttrande.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget om omställningsstöd, men saknar ett resonemang om framtida utvärdering av den föreslagna åtgärden.


En utvärdering kan besvara om syftet med omställningsstödet uppfylls, det vill säga om livskraftiga företag som drabbas av fallande omsättning tvingas lägga ned sin verksamhet eller minska antalet anställda oavsett om de får stöd eller inte. Utvärderingen skulle bidra till ett lärande för eventuellt framtida ekonomiska kriser.


Tillväxtanalys vill därför redan nu att möjligheten till utvärdering säkras genom att nödvändiga registerdata (från Skatteverket) görs tillgängliga för utvärdering.


Vi ser även att Skatteverket åläggs att lämna över uppgifterna (organisationsnummer, stödets omfattning och datum för utbetalning) till Tillväxtanalys. Detta kan ske efter att krisåtgärden har upphört.


Tillväxtanalys föreslår därför att Skatteverket får i uppdrag att lämna uppgifter om skatteutgifter inom tillväxtpolitiken till MISS (Mikrodatabas för statligt företagsstöd). Det kan till exempel ske genom att föra in en ny bestämmelse om uppgiftslämnande till Tillväxtanalys i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Avdelningschef Håkan Gadd har varit föredragande.


Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev