2020-08-03

Remissvar: Ang. Remiss av TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i ärendet har fattats av tillförordnad generaldirektör Kajsa Mattsson. I ärendets handläggning har även avdelningscheferna Peter Frykblom och Håkan Gadd deltagit.

Kajsa Mattsson
T.f. generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev