2020-08-14

Remissvar: Ang. Promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har tagit del av Promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt (Fi2020/02950/S1) och lämnar här synpunkter på de delar som ligger inom ramen för myndighetens kompetensområde och uppdrag.

I promemorian föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckel-personer utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren. Förslaget innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa, däribland Finland och Danmark. Principiellt innebär förslaget att det blir mer attraktivt för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner att arbeta i Sverige under en längre period, dvs hela den femårsperiod som vistelsen är avsedd att pågå. I sin tur är det möjligt att Sverige förbättrar sin position i relation till andra länder i Europa, framförallt inom Norden, vad gäller att konkurrera om nyckelkompetens. För arbetsgivare som anställer utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner innebär förslaget besparingar pga. lägre arbetsgivaravgifter.

Mot bakgrund av detta tillstyrker Tillväxtanalys promemorians förslag om att utvidga skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner till att gälla under de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige.

Samtidigt menar Tillväxtanalys att expertskatten behöver utvärderas. Exempelvis utifrån följande frågeställningar: Har expertskatten påverkat villigheten hos experter, forskare och andra nyckelpersoner att flytta till Sverige? Vilken typ av kompetens har rekryterats och av vilka företag? Har företagens rekrytering varit avhängig expertskattens existens och utformning? Vilka effekter har expertskatten haft på de rekryterade företagens produktivitet, exportbenägenhet och innovationskraft? Vi vill därför poängtera betydelsen av att lämpliga åtgärder vidtas för att möjliggöra en framtida utvärdering. Det handlar särskilt om att göra information tillgängligt om vilka som sökt och blivit beviljade expertskatt. Forskarskatte-nämnden, som beviljar vilka personer som får expertskatt, har tidigare nekat ITPS (föregångare till Tillväxtanalys) tillgång till dessa uppgifter av sekretesskäl. ITPS överklagade detta beslut men fick avslag från Regeringen, enligt beslut Fi2005/5126, vilket påverkade ITPS uppdrag att utvärdera expertskatten 2006 ( ITPS (2006) Utvärdering av expertskatten. Regleringsbrevsuppdrag nummer 4, 2005. Dnr 1-010-2005/0054)

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Analytiker Simon Falck har varit föredragande. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev