2020-09-28

Remissvar: Ang. Regional utvecklingsstrategi för Värmland, Värmlandsstrategin 2040

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Värmland, Värmlandsstrategin 2040.

Tillväxtanalys har tagit del av underlaget och lämnar några generella synpunkter. Myndigheten ser positivt på regionens arbete med den regionala utvecklingsstrategin. Vi stödjer också att den regionala utvecklingsstrategin sätts in i en större kontext. En tydlig och förankrad långsiktig vision för den regionala utvecklingsstrategin skapar en bredare förståelse och blir därmed även lättare att kommunicera.


Några aspekter att tänka på i arbetet med uppföljning och utvärdering:

  • Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifierbara målindikatorer som möjligt.
  • Gärna använda baslinjedata för de indikatorer som väljs för att underlätta uppföljning och utvärdering.
  • För många indikatorer kan försvåra uppföljningsarbetet. Om möjligt lyft fram och (vikta) några nyckelindikatorer som bedöms vara extra betydelsefulla för måluppfyllnad.
  • Försök att definiera indikatorerna tydligt för att öka medvetenheten i alla led om vilka data som behöver samlas in, bearbetas och analyseras i framtida uppföljningar och utvärderingar.
  • På vår hemsida finns ett metodverktyg som kan användas som mall för utvärdering. https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer--seminarier/metodutveckling/utvarderingsguide.html Länk till annan webbplats.

- - - - - -
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Håkan Gadd.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev