2020-11-27

Remissvar: Ang. Promemorian Ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har tagit del av rubricerad promemoria (Fi2020/04264) och lämnar här synpunkter på de delar som ligger inom ramen för myndighetens kompetensområde och uppdrag.

I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks ytterligare. Arbetstidsvillkoret, dvs. kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige för att avdrag ska få göras, ska vara minst hälften i stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Vidare höjs det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Detta medför att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021.

Principiellt innebär förslaget att förbättrade möjligheter för företag att bedriva FoU, men även att Sverige förbättrar sin position att konkurrera om FoU-personal vilket är avgörande för innovation, strukturomvandling och ekonomisk tillväxt. För arbetsgivare med behov av forskare, specialister/experter och andra nyckelpersoner innebär förslaget kostnadsbesparingar genom lägre arbetsgivaravgifter (för personer med FoU-arbete). Mot denna bakgrund tillstyrker Tillväxtanalys promemorians förslag.

Samtidigt menar Tillväxtanalys att satsningen behöver utvärderas. Exempelvis utifrån följande frågeställningar: Har satsningen bidragit till att mängden forskning och utveckling ökat, i såväl SMEs som stora företag? Har satsningen påverkat företagens benägenhet att anställa FoU personal? Vilken typ av kompetens berörs av satsningen, vilka har rekryterats och av vilka företag? Vilka effekter har satsningen haft på de rekryterade företagens produktivitet, handel och innovationskraft och konkurrensförmåga? En övergripande utvärdering bör göras om satsningen resulterat i önskvärda samhällsekonomiska effekter.


Tillväxtanalys vill även poängtera betydelsen av att lämpliga åtgärder vidtas för att möjliggöra utvärdering av satsningen i framtiden. Det handlar särskilt om att göra nödvändig information/registerdata (från Skatteverket) tillgängligt om vilka som sökt och blivit beviljade nedsatt arbetsgivaravgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Skatteverket bör därför få i uppdrag att i samband med satsningen implementeras vidta åtgärder för att möjliggöra att utvärdering och att detta sker i samarbete med relevanta myndigheter (exempelvis Tillväxtanalys) eller forsknings-institut (exempelvis IFAU).

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Analytiker Simon Falck har varit föredragande. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev