2021-02-03

Remissvar: Ang. Promemorian Tillfällig skattereduktion för
arbetsinkomster för att hantera ökade
arbetskostnader till följd av pandemin

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har mottagit rubricerad
remiss av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Kent Eliasson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd medverkat.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev