2021-02-24

Remissvar: Ang. Utvinning ur alunskiffer – Kunskaps-sammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Utvinning ur alunskiffer – Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71 (N2020/03167) av Näringsdepartementet för yttrande och lämnar härmed synpunkter på de delar som ligger inom ramen för myndighetens kompetensområde och uppdrag.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget om att ansökan om undersökningstillstånd och bearbetningskoncession särskilt ska ange om ansökan avser alunskiffer.

Tillväxtanalys avstyrker förslaget om att påverkan på jord- och skogsbruket ska utredas särskilt i koncessionsärendet efter underrättelse från bergmästaren. Utredningen konstaterar att Länsstyrelsen i koncessionsärenden ska göra en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken mellan intresset att bearbeta fyndigheten och motstående intressen. I utredningen konstateras detta särskilt gälla för jord- och skogsbruksintressen. Detta är dock en principiell fråga som även rör annan gruvbrytning och även annan verksamhet som berörs av miljöbalken. Man bör därför ställa sig frågan om det är lämpligt att utforma regelverket utifrån varje enskild verksamhet eller om detta bör ske samlat. Vi har i rapporten Hur kan staten främja investeringar i utvinning av innovationskritiska metaller och mineral? (Tillväxtanalys, Rapport 2018:02) kommit till slutsatsen att tillstånds-processen behöver ha en helhetssyn vilket innefattar att samhällsnyttor och risken för negativa effekter hanteras samlat. Vi anser därför att det bör tillsättas en utredning med uppdrag att lämna generella förslag på hur målkonflikter ska kunna hanteras mer strukturerat och transparent i enlighet med miljöbalken så att såväl de miljömässiga kostnader som de samhällsnyttor den nya verksamheten ger upphov till beaktas i denna avvägning.

Tillväxtanalys delar utredningens bedömning att förslagen inte begränsar möjligheten till framtida utvinning av innovationskritiska metaller och mineral och därmed att förslagen inte kommer att få någon betydande negativ påverkan på investeringsklimatet i den svenska mineralindustrin.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Tobias Persson. I ärendet handläggning har även avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev