2021-06-21

Remissvar avseende förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG avseende luftfart

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Kommissionen föreslår en begränsning av antalet utsläppsrätter genom en ökad linjär reduktionstakt och en engångssänkning av utsläppstaket. TA ställer sig generellt positivt till en begränsning av antalet utsläppsrätter som medel för att nå mer ambitiösa klimatmål då det bidrar till kostnadseffektiva utsläppsminskningar inom systemet.¹

Kommissionen föreslår vidare att sjöfart inkluderas i det befintliga handelssystemet. Utan att ha analyserat detaljerna i förslaget anser TA att det principiellt är bra att handelssystemet utvidgas till fler sektorer eftersom även det kan bidra till kostnadseffektiva utsläppsminskningar.

TA konstaterar att förslaget om att införa ett separat handelssystem för transport- och bostadssektorn kan bidra till kostnadseffektiva utsläppsminskningar inom det systemet. Värt att notera är att det föreslagna handelssystemet kan medför att effekten av den nationella klimatpolitiken i de ingående sektorerna försvinner.2 Anledningen till det är att så länge antalet utsläppsrätter i systemet är konstant så leder en mer ambitiös nationell klimatpolitik till att de frigjorda utsläppsrätterna kan användas av andra aktörer i systemet. TA anser att det därför kan finns anledning att se över den nuvarande nationella styrningen i transport- och bostadssektorn.
TA svarar på frågor som rör CBAM och fri tilldelning i separat remiss.

¹Den föreslagna kombinationen av den linjära reduktionstakten och sänkningen av utsläppstaket kan i praktiken ses som ett förslag på ett nytt mål gällande de kumulativa utsläppen.

- - - - - -
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Camilla Andersson. I ärendet handläggning har även avdelningschefen Thomas Pettersson Westerberg medverkat.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev