2021-12-14

Remissvar avseende enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit betänkandet Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag av Näringsdepartementet för yttrande.
Betänkandets förslag kan indelas i tre huvudgrupper: (i) enklare regelverk för mikroföretag, (ii) modernisering av bokföringslagen samt (iii) revisorns oberoende vid s.k. kombiuppdrag. Tillväxtanalys synpunkter berör endast den första gruppen då de två övriga inte bedöms ligga inom myndighetens kompetensområde.

Tillväxtanalys stödjer utredningens förslag om att införa en löpande process för att identifiera och hantera framtida förenklingsbehov för mikroföretag.

Tillväxtanalys är generellt positiv till regelförenklingar och minskad administrativ börda för företag. Vi noterar att utredningens direktiv kraftigt begränsat inom vilka områden förslag kan läggas. Begränsningen innebär att de konkreta förslagen på regelförenklingar blir få och hamnar utanför de regelområden som mikroföretagen själva upplever som mest betungande.

Utredningen föreslår tre konkreta regelförenklingar: (i) avskaffa hotelltillstånd, (ii) förenkla förfarandet vid ersättning eller ändrande av små befintliga byggnader i strandskyddszoner samt (iii) förenkla regler för kör- och viltider. Tillväxtanalys motsäger inte att det finns förtjänster i detta, men den sammantagna effekten för stocken av svenska mikroföretag torde vara blygsam.

Vi menar att utredningens största bidrag snarare ligger i deras grundliga genomgång av regelförenklingar som fråga, inklusive internationella erfarenheter, samt deras förslag att införa en struktur för myndigheters löpande arbete med regelförenklingar och tillämpningar. Tillväxtanalys stödjer detta förslag, som med rätt utformning har förutsättningar att förbättra företagens konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga.

En sådan åtgärd bör följas upp och utvärderas.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytikern Jörgen Lithander. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev