2022-01-19

Remissvar: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdneutralt regelverk

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått ”Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk” på remiss.

Tillväxtanalys väljer att fokusera på förslagets potentiella tillväxteffekter.

Det föreslagna regelverket kan förväntas uppfylla de uppsatta målen om att gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser, vara enklare att tillämpa, administrera och kontrollera.

Effekterna på regionförstoring, kompetensförsörjning samt målet om att man ska kunna arbeta och bo i hela landet är dock varesig redovisade eller analyserade. De ekonomiska villkoren för långväga pendling med bil uppges i promemorian försämras avsevärt. I en underlagsrapport till SOU 2019:36 beräknar SWECO effekterna av ett ändrat reseavdrag med hjälp av flera scenarier. Inget av dessa scenarier har den utformning som föreslås i den liggande promemorian men en effekt som är genomgående är det minskade långväga pendlandet. SWECO drar slutsatsen:

”Dyrare resor påverkar också val av arbetsplats och boende, i första skedet genom att människor avstår från att söka jobb eller bostad om konsekvensen blir långväga arbetspendling.

En mer långsiktig konsekvens är att en del av dem som pendlar lång väg flyttar eller byter jobb, Resultatet blir ökad urbanisering, färre boende utanför storstadsområdena och större rekryteringsproblem för specialiserade yrken i glesbygd.”(s.76)

I remissen anges att det föreslagna regelverket leder till särskilt stora negativa ekonomiska effekter för långväga pendlande höginkomsttagare, en grupp som kan antas utgöra en högproduktiv del av arbetskraften, alternativt vara arbetskraft som löser kompetensbrist i en annan arbetsregion än den arbetstagaren bor i. Denna kompetensbrist kan finnas både i stad och land. Hur många av dessa individer som kan förväntas byta arbetsplats på grund av det nya förslaget framgår inte. En sämre fungerande arbetsmarknad kan förväntas leda till samhällsekonomiska välfärdsförluster, inte heller dessa finns analyserade.

Givet ovanstående synpunkter är det svårt att bedöma storleken på effekterna på regionförstoring, kompetensförsörjning och tillväxt. Tillväxtanalys anser att dessa aspekter bör utredas innan ett beslut kan tas om det föreslagna regelverket.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Peter Frykblom.

Sverker Härd

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua