2022-08-17

Remissvar: Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tillväxtanalys är statiskansvarig myndighet för delar av Sveriges officiella statistik över näringslivet. Tillväxtanalys är ansvarig för statistikområdena Internationella företag, Konkurser och offentliga ackord samt Nystartade företag. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtanalys övergripande synpunkt är att vi är positiva till den översyn av ämnes- och statistikområdena som SCB tillsammans med övriga SAM genomfört. Vi är även positiva till de föreslagna författningsförändringarna som hemställan presenterar. Förslagen tror vi kommer förtydliga vad de enskilda ämnes- eller statiskområdena faktiskt innehåller samt vilka SAM som är ansvariga för vilka områden. Förslagen tror vi även kommer underlätta för statistikanvändarna eftersom de föreslagna nya ämnes- och statistikområdena bättre täcker in den statistik som efterfrågas av användarna. De föreslagna förändringarna gör även att Sveriges officiella statistik bättre kommer stämma överens med den EU gemensamma statistiken. Europeisk statistik, statistik som Sverige är skyldig att ta fram enligt EU-regleringar kommer i större omfattning finnas med som officiell statisk i Sverige. Det kommer förbättra tillgängligheten av statistiken för svenska användare och det kommer även underlätta internationella jämförelser, åtminstone mellan EU länderna.

Det finns två förslag i hemställan som mer direkt berör Tillväxtanalys statiskansvar (Internationella företag, Konkurser och offentliga ackord samt Nystartade företag). Det första är namnbytet på ämnesområdet Näringsverksamhet till Näringsverksamhet och utrikeshandel. Den föreslagna namnförändringen påverkar inte Tillväxtanalys verksamhet i någon nämnvärd omfattning och vi har inga invändningar mot förslaget.

Den andra föreslagna förändringen som berör delar av vårt statistikansvar (Konkurser och offentliga ackord samt Nystartade företag) är att dessa två områden ska upphöra och ersättas med ett nytt statiskområde Företagens demografi. Det nya statiskområdet kommer dels att bestå av Tillväxtanalys två nuvarande statistikområden, dels innehålla viss utvidgning av Tillväxtanalys statistikansvar. Utvidgningen består av statistik som idag enbart är Europeisk statistik men som med det föreslagna nya statistikområdet Företagens demografi även kommer bli officiell statistik i Sverige.

Tillväxtanalys ställer sig positiv till att det nya statiskområdet instiftas då det bättre täcker in samtliga delar av ett företags livscykel, dess födelse, levnad och död. Statistikområdet blir därför mer fullständigt och användbart för analysändamål jämfört med Tillväxtanalys nuvarande statisk på området. Det utökade statiskansvaret stämmer även väl in i Myndighetens övergripande utvärderings- och analysuppdrag.

Det utökade statistikansvaret för Tillväxtanalys leder initialt under de första åren till ökade kostnader för myndighetens statistikproduktion.

- - - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Sverker Härd. Ärendet har föredragits av analytikern Markus Lindvert.

I ärendets handläggning har även avdelningschefen Håkan Gadd deltagit.

Sverker Härd

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev