2022-08-29

Remissvar: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 vad gäller införandet av nya moduler för miljöräkenskaper, COM(2022) 329

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtanalys stödjer EU-kommissionens förslag till införandet av tre kompletterande statistikmoduler i de europeiska miljöräkenskaperna dvs att säkerställa tillgång till god och jämförbar statistik till grund för att kunna följa den gröna omställningen och effekterna av EUS ”Gröna giv”. De moduler som föreslås omfattar, för den gröna given, centrala områden: skogsräkenskaper, ekosystemräkenskaper och räkenskaper över miljösubventioner och liknande transfereringar.

Tillväxtanalys har i rapporten ”Från Miljöstatistik till insikt” (Rapport AU 2021:02) argumenterat för behovet av statistik som kopplar till ekosystem och ekonomi.

Vi har identifierat viktiga luckor som stämmer väl överens med de som kommissionens förslag pekar ut. Dock krävs fortsatt vidareutveckling av statistiken för att göra dessa mer policyrelevanta och för att kunna analysera näringslivets gröna omställning, inte minst vad gäller att koppla ekosystemräkenskaper till näringslivet på en nationell och branschnivå.

Det är samtidigt viktigt att den administrativa bördan inte blir för hög. Tillväxtanalys förordar att resurser satsas på att utveckla innovativa metoder och modeller för datainsamling för att minimera denna börda, i samarbete med forskningsnära expertis.

Ett dylikt arbete skulle kunna ske via forskningsnära anslag. Vi föreslår därför i rapporten att myndigheter med forskningsanslag undersöker möjligheten att i sina forskningsprogram inkludera studier som löser behovet av denna typ av statistik. Ett kostnadseffektivt sätt att använda nya data är exempelvis GIS-modelleringar som skulle bidra till kunskapen om ekosystemtjänsternas bidrag till och påverkan på näringslivet.

Att kunna knyta an de föreslagna modulerna och de redan befintliga övriga modulerna¹ till statistik kring framför allt miljö- och klimatrelevanta innovationer, FoU och investeringar skulle vara önskvärt som en fortsatt utveckling av de europeiska och svenska miljöräkenskaperna, något som även identifierades i vår rapport.

[1] Luft- och klimaträkenskaperna, energiräkenskaper, materialflöden, miljöföretag, miljöskatter och miljöskyddskostnader

- - - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Sverker Härd. Ärendet har föredragits av analytikern Eva Alfredsson och Nancy Steinbach. I ärendets handläggning har även avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg deltagit.

Sverker Härd

Generaldirektör

¹Luft- och klimaträkenskaperna, energiräkenskaper, materialflöden, miljöföretag, miljöskatter och miljöskyddskostnader

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev