2022-09-27

Remissvar: Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023 - Marknadens funktion och administrativa kostnader

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått ”Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023 - Marknadens funktion och administrativa kostnader” på remiss.

Tillväxtanalys väljer att fokusera på förslagets potentiella tillväxteffekter.

Elcertifikatsystemet har fungerat väl som ett marknadsbaserat instrument för att på ett kostnadseffektivt sätt främja utbyggnaden av förnybar kraft. I takt med teknikutvecklingen har sänkta produktionskostnader gjort att priset på certifikat har sjunkit, nu ner till en nivå som i stort endast täcker administrativa kostnader.

Tillväxtanalys stöder Energimyndighetens förslag, de kan förväntas minska de administrativa kostnaderna för främst små producenter samt öka transparensen kring priser. Förslagen gynnar såväl systemets fortlevnad som effektivitet.

Tillväxtanalys föreslår att Energimyndigheten framöver bevakar omfattningen av eventuell export av ursprungsgarantier. Energimyndigheten bör föreslå lämpliga åtgärder i syfte att tillförsäkra att svenska företag och allmänhet inte drabbas av kostnadshöjningar på grund av en sådan export.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit chefsekonom Peter Frykblom.

Sverker Härd

Generaldirektör, Tillväxtanalys


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev