2023-05-12

Remissvar: Angående promemorian, Kompletteringar till betänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

2023-05-09: Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har ett intresse för frågor som rör direktinvesteringar och deras betydelse för svenskt näringsliv. ¹
Myndigheten välkomnar att man på EU-nivå har lyckats komma överens om att införa en global minimiskatt på 15 procent, där syftet är att minska skattekonkurrens och den erodering av skattebaser som sker på grund av detta.

Det förslag som Tillväxtanalys har att ta ställning till här i remissen gäller hur EU:s direktiv om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i unionen ska implementeras i svensk rätt. Detta är komplexa juridiska frågor som myndigheten normalt inte arbetar med och gör att vi avstår från att lämna synpunkter på hur direktivet ska genomföras i svensk rätt.


[1] Myndigheten publicerade nyligen en omfattande rapport om direktinvesteringarnas betydelse, Tillväxtanalys (2020) Effekter av direktinvesteringar på svenskt näringsliv. Rapport 2020:03.

- - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av analytiker Pär Hansson.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev