2023-08-29

Remissvar: Angående Promemoria, Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

2023-08-25: Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Förslaget att sänka reduktionsplikten påverkar främst företagen, och ej hushållen, då de är de huvudsakliga användarna av diesel (73%). Ur ett näringslivsperspektiv är lägre kostnader för insatsvaror som sänkt reduktionsplikt innebär, allt annat lika, positivt och kan bidra till ökad konkurrenskraft. För de näringar och företag, främst skog- och jordbruksföretag samt åkerinäringen som är de delar av näringslivet som använder mest diesel, givet att de inte har investerat i fossilfri teknik, är påverkan sannolikt positiv på kort och medellång sikt, vilket också är promemorians bedömning.

För de företag som har investerat i produktion av förnyelsebara drivmedel liksom för de företag som investerat för ökad användning av fossilfria drivmedel är däremot förslaget negativt. Detta gäller likaså de som är leverantörer av fossilfria fordon och teknik. Vad nettoeffekten för näringslivet blir är inte utredd.

Förslaget med sänkt reduktionsplikt avser perioden från och med 2024 till och med 2026. I brist angivna konkreta alternativa klimatåtgärder och styrmedelsförslag är det inte möjligt att bedöma effekterna på näringslivet under perioden 2027-2030 som är den period som återstår inför etappmålet för transportsektorn 2030. Då Sverige står inför ökade krav på ökat nettoupptag enligt LULUCF-förordningen, krav som skulle ha kunnat täckas av överskott från ESR-sektorn, kan förslaget om sänkt iblandning slå tillbaka mot framförallt skogsnäringen.

Tillväxtanalys välkomnar en samhällsekonomisk genomgång av olika alternativa åtgärder för att uppnå de av riksdagen antagna klimatmålen där reduktionsplikt ingår som en av flera möjliga åtgärder. I den kommande genomgången bör även ingå en analys kring kraven för återflödet av medel som är kopplade till Sveriges handlingsplan inom Faciliteten för återhämtning (RRF).

Tillväxtanalys förordar i linje med ekonomisk teori långsiktiga och stabila spelregler för näringslivet. Det är viktigt att de förslag som senare tas fram är just det. En grön omställning kräver stora investeringar i kapital, något som gynnas av långsiktiga spelregler.

- - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av analytiker Eva Alfredsson. I ärendets handläggning har även chefsekonom Peter Frykblom deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev