2023-10-26

Remissvar: Angående Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

2023-10-18:

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys besitter inte den kompetens som krävs för att bedöma i vilka verksamheter där utländskt ägande skulle kunna inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Myndigheten avstår därför från att ha några direkta synpunkter på föreskrifterna mer än att vi noterar att det förefaller som att det är betydande delar av ekonomin som ska omfattas av granskning.

Vi vill även än en gång betona den i grunden positiva syn vi har på utländska direktinvesteringar, vilken baserar sig på det tidigare analysarbete som Tillväxtanalys genomfört på området.[1]

För att den föreslagna investeringsgranskningsprocessen inte ska verka alltför hämmande på investeringsbenägenheten är det också väsentligt att denna kan ske på ett snabbt och förutsägbart sätt för de inblandade parterna.

[1] Myndigheten publicerade nyligen en omfattande rapport om direktinvesteringarnas betydelse, Tillväxtanalys (2020) Effekter av direktinvesteringar på svenskt näringsliv. Rapport 2020:03.


----------------
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av analytiker Per Hansson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Marie Gartell deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev