2024-02-01

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Förordning samt av föreskrifter om statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Tillväxtanalys avstyrker förordningen och föreskriften eftersom konsekvensanalysen inte beaktar hur utvecklingen och kommersialiseringen av nya teknologier påverkas av ett stöd till bio-CCS.

Ang. remiss av förordning samt av föreskrifter om statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

2024-01-18

Konsekvensanalysen konstaterar att regleringen direkt omfattar ett femtontal företag varav flertalet består av energibolag och några företag inom massa- och pappersindustrin. Den gröna omställningen skulle dock kunna förändra denna bild eftersom denna kan leda till nya större punktkällor som har biomassa som råvara, t.ex. för produktion av drivmedel, i stålproduktion eller biobaserad plast- och polymerproduktion. Ett stöd som i första hand stärker de existerande anläggningarnas konkurrenskraft kan hämma en sådan teknikutveckling. Denna risk borde belysas utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv i konsekvensanalysen.

---------

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av analytiker Tobias Persson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev