2024-03-07

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Angående Naturvårdsverkets skrivelse med förslag på författningsändringar

”Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem förutsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andrautsläpp (ETS 2)” samt promemoria ”Analys av opt-in av ytterligare sektorer – kompletterande underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om ETS 2”

Tillväxtanalys stöder i stora delar slutsatserna i Naturvårdsverkets analys. Myndigheten vill dock peka på att konsekvenserna av en sådan utvidgning som föreslås är otillräckligt beskrivna. Vidare bör utredaren även bättre peka på effekterna vad gäller den samhällsekonomiska effektiviteten av att handelssystemet adderas till befintlig styrning.

Särskilt kan utredaren tydligare visa vilka de ekonomiska effekterna är för berörda sektorer samt föreslå hur en eventuell kompensation för dessa görs på bästa samhällsekonomiska sätt. Jord-, skogs- och vattenbruk förväntas till exempel få en årlig kostnadshöjning på cirka 400 miljoner kronor.

Det finns flera fördelar med att inkludera fler sektorer och slutanvändare, inte minst minskar gränsdragningsproblematiken och administration. Ett utsläppshandelssystem likt ETS 1 och ETS 2 har flera fördelar; total utsläppsmängd i de inkluderade sektorerna är känd, det uppstår en prissättning på utsläpp av CO2 vilket stärker incitamenten till att reducera utsläpp och det sker på ett kostnadseffektivt sätt då prissignalen för slutanvändarna styr var reduktioner kommer ske.

Den tredje förfelas dock om handelssystemet läggs till befintlig styrning i form av exempelvis koldioxidbeskattning. Sektorer kommer då att möta olika marginalkostnad för utsläpp av koldioxid vilket riskerar att leda till ineffektivitet. Det kan finnas fiskala, konkurrens- och fördelningsskäl till att ha kvar existerande styrning, den har dock ingen effekt på totala utsläpp inom handelssystemet. Däremot höjer den kostnaderna för de som ingår i ETS 1 och ETS 2, vilket är ett resonemang Naturvårdsverket bör vara mer transparent kring i sin analys.

---------------

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av chefsekonom Peter Frykblom.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev