2024-04-09

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

EUs Klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått EU:s kommande klimatmål för 2040 (COM (2024) 63) och Industriell koldioxidförvaltning (COM (2024) 62) på remiss.

Ang. promemorian ”Remiss av EUs Klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning”

2024-04-08

EUs 2040-mål mot klimatneutralitet 2050

Analysen, både avseende de naturvetenskapliga argumenten och de ekonomiska motiven för den föreslagna målsättningen att minska EU:s växthusgasutsläpp med 90-95 % till 2040, är väl underbyggda. Det är tydligt att alternativkostnaderna för att inte ställa om är betydligt högre än att inte genomföra omställningen.

Utifrån Tillväxtanalys perspektiv som är att värna näringslivets förutsättningar vill vi understryka betydelsen av tydliga mål. Ur det perspektivet välkomnas att beslut fattas avseende 2040 så att den långsiktiga spelplanen tydliggörs.

I ett läge då omställningstakten behöver vara hög och omställningen omfattande är det extra viktigt med tydlighet avseende målen för att minska företagens risker och stimulera till att nödvändiga investeringar kommer på plats.

Mot en ambitiös industriell koldioxidförvaltning i EU

Förslaget bygger på en god problemanalys. Denna mynnar ut i slutsatsen att nettonollutsläpp 2050 kommer att kräva teknikutveckling och implementering av olika typer av CCS och CCU-teknik. Samt infrastruktur för denna teknik i form av transporter och lagringsutrymmen. Därutöver behövs regleringar för att både möjliggöra dessa anläggningar men också för att minska teknikens risker.

Analysen visar att staten har en roll i detta då företagen har begränsad rådighet över regleringar och infrastruktur. Tillväxtanalys är positiva till strategin. På detaljnivå återstår att utreda mer exakt hur ansvarsfördelningen mellan stat och företag ska fördelas.

---------

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson och Henrik Hermansson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Marie Gartell medverkat.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev