Studieområde: Kapitalförsörjning

Hjälper Almis företagslån företag att växa?

I denna rapport redogör Tillväxtanalys för resultaten i de delstudier som har genomförts i ramprojektet "Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna?".

För små och medelstora företag kan tillgången till krediter vara mera begränsad än för stora bolag. Ofta har de lägre säkerhet vid banklån och mindre stabila kassaflöden. För att underlätta kapitaltillgången erbjuder staten företagslån via det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner. I det här kunskapsprojektet undersöker vi tillväxteffekten av denna låneverksamhet och var den gör som störst nytta. Syftet är att ge beslutsunderlag för att effektivisera eller ompröva statens insatser för att främja näringslivets kapitalförsörjning.

Statliga företagslån för små och medelstora företag

Tillgång till krediter är avgörande för företags investeringar och expansion. För små och medelstora företag kan tillgången till krediter vara mera begränsad än för stora bolag. De har mindre eget kapital som kan användas som säkerhet vid ett banklån och mindre stabila kassaflöden. För att underlätta kapitaltillgången för små och medelstora företag erbjuder staten företagslån via det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB. Omfattningen på låneverksamheten är cirka 2–3 miljarder kronor per år.

I det här kunskapsprojektet utvärderar vi effekterna av statliga företagslån utifrån målen för tillväxt- och näringspolitiken som är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet.

Vi har under två års tid analyserat statens roll när det gäller små och medelstora företags tillgång till företagskrediter. 

Frågeställningar

Vi utvärderar vilka effekter Almis företagslån har på företagens investeringar, antal anställda, nettoomsättning och arbetskraftsproduktivitet. Vi tittar också på hur effekterna varierar geografiskt och gör en jämförelse med hur motsvarande statliga system är utformade i andra länder.

En tydlig marknadskompletterande roll med bestående effekt

Resultaten av det här kunskapsprojektet visar att:

  • Almis låneverksamhet verkar pricka rätt målgrupp utifrån verksamhetens uppdrag. De företag som beviljas lån är små företag med i genomsnitt sex anställda. Företagen har lägre produktivitet, mindre eget kapital och högre skulder
  • Almis lån ger en bestående positiv effekt på företagens nettoomsättning och arbetsproduktivitet
  • de företag som får lån från Almi investerar betydligt mer än kontrollgruppen samma år och även något mer året efter. Denna effekt är inte bestående. Åren efter är företagens investeringar signifikant mindre
  • Företagen ökar inte antalet anställda mer än kontrollgruppen.

Störst effekt i storstadskommuner

Vi har också analyserat effekterna i olika regioner och skillnader mellan etablerade och nyetablerade företag. Analysen visar att Almis låneverksamhet:

  • ger störst effekt i företag som är verksamma i storstadskommuner och i täta kommuner nära en större stad
  • leder till att företag i storstadskommuner i genomsnitt ökar antal anställda med 1-2 personer
  • leder till att nyetablerade företag även ökar antalet anställda i avlägset belägna tätortskommuner och landsbygdskommuner. Resultaten för nyetablerade företag är dock mer osäkra på grund av företagens volatilitet.


Hjälper Almis företagslån företag att växa?

Serienummer: Rapport 2019:03

Diarienummer: 2018/083

Ladda ner rapporten Pdf, 840 kB.

Status

Avslutad

4 av 4 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev