Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2021-07-06
  AI-politik för konkurrenskraft
  I den här studien ger vi en samlad bild av statliga stöd för att öka näringslivets användning av artificiell intelligens och analyserar vilka regler svenska företag behöver förhålla sig till i EU:s nya förslag till AI-förordning. AI-förordning omfattar alla företag som utvecklar, använder eller upphandlar AI inom EU.Presentation på Almedalsveckan
  Rapporten presenterades och diskuterades på Almedalsveckan den 6 juli.
  SVT Forum
  Seminariet från Almedalsveckan sändes även på SVT Forum.

  Läs mer
 • 2021-07-01
  Marknadsbarriärer för
  återvinning av metaller

  Läs mer
 • 2021-06-16
  Nystartade företag i Sverige 2020
  Antalet nystartade företag 2020 uppgick till 73 687 företag jämfört med 66 892 företag 2019, en ökning med 10 procent.
  Läs mer
 • 2021-06-15
  Effekter av stöd vid
  korttidsarbete – lärdomar
  från finanskrisen

  Läs mer
 • 2021-06-15
  En omvärldsanalys av statliga stöd under pandemin
  Läs mer
 • 2021-06-15
  Analyser och utvärderingar av ekonomiska stöd till företag under coronapandemin
  Läs mer
 • 2021-06-15
  Styrmedelsmix i pandemin – Våren 2021
  Läs mer
 • 2021-06-10
  Från miljöstatistik till insikt
  Läs mer
 • 2021-06-03
  Stockholms bostadsmarknad – ett hinder för inflöde av arbetskraft till regionen?
  I den här studien har vi undersökt hur situationen på Stockholms bostadsmarknad påverkar arbetskraftens geografiska rörlighet.
  Läs mer
 • 2021-05-18
  Metod och data för att mäta skill relatedness mellan branscher baserat på svenska data
  Läs mer
 • 2021-04-16
  Programdokumentation för utvärdering
  En lägesbild av Vinnovas, Energimyndighetens och Tillväxtverkets dokumentation av näringspolitiska insatser
  Läs mer
 • 2021-03-24
  Konkurser och offentliga ackord 2020
  Antalet företagskonkurser minskade med 1 procent medan antalet berörda anställda ökade med 5 procent jämfört med 2019.
  Läs mer
 • 2021-03-19
  Politik för hållbar omställning
  En ny innovations- och näringspolitik växer just nu fram. Syftet är att främja initiativ som bidrar till hållbar tillväxt. Vi har analyserat möjligheter och utmaningar kopplade till att utvärdera politikens genomslag.
  Läs mer
 • 2021-03-15
  Pandemins effekter på försörjningen av importerade insatsvaror
  I samverkan med Svenskt Näringsliv har vi kartlagt svenska företags beredskap för och hantering av störningar i leveranskedjorna under coronapandemins första skede.
  Läs mer
 • 2021-03-08
  Processutvärdering av Tillväxtverkets omställningsuppdrag
  2017 till 2018 hade Tillväxtverket regeringens uppdrag att bistå med insatser vid större varsel och omställning i näringslivet. Vi har utvärderat uppdragsprocessen, från uppdragsbeskrivning till avrapportering.
  Läs mer
 • 2021-03-05
  Styrning och implementering av tredje generationens innovationspolitik genom samverkan
  Samverkan är ett centralt inslag i innovationspolitiken. Samtidigt lyfter forskningen fram konkurrens som den kanske yttersta drivkraften bakom innovation. I den här studien tittar vi på vilken roll samverkan har för den så kallade tredje generationens innovationspolitik. Det vill säga politik där innovation ses som ett medel för samhällsförändring snarare än ett självändamål.
  Läs mer
 • 2021-02-24
  Företagens arbete för att hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan
  Vilken kunskap har egentligen svenska företag om risker och riskhantering kopplade till fysiska klimatrisker i sina leverantörskedjor? Mycket begränsad var svaret vi fick i vår enkätstudie. Kunskapen är betydligt större om andra typer av hållbarhetsrisker.
  Läs mer
 • 2021-02-02
  We are in the business of trust – erfarenheter från fyra investeringsprocesser
  Hur landar man en 35 miljarders industriinvestering i Västerbotten? Vad krävs för att locka en dansk upplevelsekoncern att etablera sig i det historiskt industritunga Motala? Hur går det till när ett indiskt företag köper upp delar av Volvo IT? Hur får vi redan etablerade företag att vilja stanna kvar i landet och fortsätta investera? Tillväxtanalys har studerat processerna för fyra stora kunskapsintensiva investeringar (SKI) och samlat erfarenheter och åsikter om attraktion, aktörer och främjandesystem.
  Läs mer
 • 2021-01-28
  Svensk fintech
  Antalet fintechföretag växer snabbt och nya aktörer utmanar de etablerade finansiella företagen. I en unik studie har Tillväxtanalys analyserat innovationskraften i den svenska fintechsektorn och tagit fram förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att undanröja hinder för vidare innovation och entreprenörskap. Rapporten är en redovisning av ett av våra regeringsuppdrag 2020.
  Läs mer
 • 2020-12-22
  Vad vet vi om personalutbildningars effekter på företag och individer?
  I denna studie fokuserar vi på personalutbildningens betydelse för kompetensutvecklingen på arbetsplatsen. Studien bidrar med praktiska riktlinjer för hur man ska genomföra trovärdiga effektutvärderingar av personalutbildning, något som kan vara ett viktigt steg för att motivera och utforma en mer aktiv politik inom personalutbildning.
  Läs mer