Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2020-06-26
  Kompetensförsörjning genom livslångt lärande ­­– fem fallstudier i fyra europeiska länder
  Vi har analyserat hur Finland, Nederländerna, Irland och Storbritannien använder offentliga insatser för att underlätta i huvudsak små och medelstora företags strategiska arbete inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
  Läs mer
 • 2020-06-18
  Nystartade företag i Sverige 2019
  Antalet nystartade företag 2019 uppgick till 66 892 företag jämfört med 66 750 företag 2018.
  Läs mer
 • 2020-05-22
  Rustade för framtiden? Kartläggning av studenters digitala kompetens
  För att företagen ska klara den digitala strukturomvandlingen behöver de medarbetare med digital kompetens som matchar företagens behov. I den här studien kartlägger vi vilken kompetens studenterna får vid 206 utbildningar på universitet, högskola och yrkeshögskola. Den sammantagna bilden visar att utbildningarna bidrar mer till kompletterande kompetenser och mindre till allmän IT-kunskap.
  Läs mer
 • 2020-05-15
  Tredje generationens näringspolitiska program
  - kunskapsöversikt och problematiseringTredje generationens näringspolitiska program har fått allt större uppmärksamhet för att möta dagens samhällsutmaningar. Denna studie ger en första översikt av politikens grundantaganden och dess konsekvenser för styrning och ledning. Det senare understryker behovet av samverkan, experimentering samt fokus på utbudssidan. En kort genomgång av nuvarande program visar att många inte är utvecklade för att åstadkomma transformation (förändring). De Strategiska Innovationsprogrammen har kommit längre på väg mot tredje generationens innovationspolitik än övriga program.
  Läs mer
 • 2020-05-13
  Statens förändrade roll vid omställning efter större nedläggningar
  Statens roll i samband med omställning har successivt förändrats i Sverige. Den här studien visar att svensk omställningspolitik är unik i en internationell jämförelse med ett tydligt fokus på stöd för uppsagda. Staten har en kompletterande och understödjande roll i relation till arbetsmarknadens parter. Förändrad politik i EU kan komma att påverka statens roll.
  Läs mer
 • 2020-04-27
  Klimatrelaterade fysiska risker i
  leverantörskedjan – en analys av svenska branschers exponering

  Företagens globala värdekedjor exponerar företagen mot hållbarhetsrelaterade risker, däribland de klimatrelaterade. Den här studien visar att det svenska näringslivet har en betydande exponering mot fysiska klimatrisker såsom värmeböljor och översvämningar.
  Läs mer
 • 2020-04-25
  Näringslivets rapportering om
  miljörelaterade risker i
  leverantörskedjan

  De pågående klimatförändringarna påverkar näringslivet. I den här studien tittar vi närmare på det svenska näringslivets beredskap att hantera klimatomställningens risker. Resultaten visar att nuvarande lagstiftning för företagens hållbarhetsredovisningar gör att Sverige saknar väsentlig information för att skapa förändring i riktning mot en hållbar global ekonomi.
  Läs mer
 • 2020-04-21
  Framtidens digitala kompetensbehov – en delphiinspirerad studie
  Osäkerheten kring digitaliseringens effekter på näringslivet är stor och forskningsresultaten är motstridiga. I den här studien låter vi svenska experter ge sin syn på hur arbetslivet kommer att förändras på tio års sikt. Sju framtidsbilder framträder. De sektorer som experterna anser kommer att förändras kraftigt är Transport, Handel, IKT och Tillverkning.
  Läs mer
 • 2020-03-27
  Konkurser och offentliga ackord 2019
  Antalet företagskonkurser ökade med 2 procent och antalet berörda anställda med 17 procent jämfört med 2018.
  Läs mer
 • 2020-03-26
  Att analysera entreprenörskap
  – ett metodutvecklingsprojekt

  I det här metodutvecklingsprojektet undersöker vi hur kohortanalyser av nyföretagande kan genomföras och vilken nytta de kan skapa för tillväxtpolitiska underlag och beslut. Kohortanalys betyder att man identifierar en grupp företag som startade ungefär samtidigt och sedan följer deras utveckling över tid. För att testa metoden och synliggöra vad den kan bidra med genomför vi en kohortanalys av 2007 års nya företag. Vi följer företagen i tio år, till 2017.
  Läs mer
 • 2020-03-25
  Utländska uppköp – en genväg till högre produktivitet och expansion i mindre företag?
  Produktiviteten är högre i utlandsägda företag än nationella företag i samma bransch. Den här studien visar att uppköpen har positiva effekter på företagens produktivitet och expansion, det är allra tydligast bland små tjänsteföretag. Förvärven leder till att andelen kvalificerad arbetskraft stiger och sysselsättningen ökar. De förvärvade företagen finns i hög grad i Stockholmsregionen.
  Läs mer
 • 2020-03-05
  Nedläggningars och stora
  neddragningars effekter på
  branscher och yrkesroller – en analys utifrån geografi och kön

  Andelen anställda i tillverkningsindustrin minskar medan andelen anställda i kunskapsintensiva tjänster ökar. Hur ser yrkes- och branschrörligheten ut hos de individer som förlorar jobbet vid större neddragningar? Den här studien visar att majoriteten får nya jobb, inte sällan i andra branscher. Fler kvinnor uppnår en högre yrkesstatus i samband med förändringen men omvandlingen tycks konservera löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
  Läs mer
 • 2020-03-03
  Innovationsstöd och diversifiering i nya industrier och teknologier i svenska regioner
  – En analys av Vinnova-program 2010-2012

  Vi undersöker om det finns något samband mellan de forsknings- och utvecklingsprogram som Vinnova finansierade under perioden 2010-2012 och framväxten av nya branscher och tekniker i svenska regioner under följande år .
  Läs mer
 • 2020-03-02
  Statens roll i hanteringen av miljörelaterade risker i leverantörskedjor – en kartläggning och omvärldsanalys
  Miljörisker i globala leverantörskedjor påverkar möjligheterna för näringslivets hållbara tillväxt. Företagen försöker hantera dessa risker men kan ibland behöva hjälp av statliga insatser. I den här studien kartlägger vi sådana insatser i Sverige, EU och tio andra länder.
  Läs mer
 • 2020-02-25
  De små och medelstora företagens export och det statliga exportfrämjandets roll

  Exportfrämjandets roll är att sänka trösklarna i utrikeshandeln för att fler företag ska kunna ta steget ut på världsmarknaden. I den här studien undersöker vi hur de svenska små och medelstora företagens export ser ut, hur den påverkar företagens tillväxt och vilken roll exportfrämjandet kan spela. Resultaten visar bland annat att export är ovanlig bland de allra minsta företagen och att företagens exportresa oftast börjar i närliggande länder.
  Läs mer
 • 2020-02-07
  Partihandeln: En katalysator för svensk export?
  Vi undersöker partihandelns betydelse för små och medelstora företags export. Resultatet visar att partihandeln underlättar access till svårbearbetade marknader utanför Europa.
  Läs mer
 • 2020-01-27
  Uppföljning av 2014 års nystartade företag – tre år efter start
  Av de företag som startade 2014 var 76 procent fortfarande verksamma tre år senare. Ett av fyra företag lades ned inom tre år. Men de kvarvarande företagen fördubblade antalet anställda. Överlevnadsgraden var högre bland aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare inom samtliga branscher.
  Läs mer
 • 2020-01-27
  Riskkapitalstatistik 2018 – venture capital
  I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2018. Dessa uppgick till 3,32 miljarder, en ökning med 43 procent gentemot föregående år. Statistiken är uppdelad på statliga
  riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

  Läs mer
 • 2020-01-21
  Direkta och indirekta sysselsättningseffekter av ROT-reformen
  Rot-reformen som infördes för att stimulera sysselsättningen i byggbranschen omfattade 92,5 miljarder under åren 2010-2015. Den här studien belyser hur många jobb reformen har skapat i förhållande till kostnaderna. Resultaten visar en kraftig ökning av antalet sysselsatta i de rot-nischade företagen och att landsbygdskommunerna är de stora vinnarna. De visar också att bruttokostnaden per jobb är hög.
  Läs mer
 • 2020-01-21
  Sveriges exportfrämjande jämfört med andra länder i Europa
  I den här studien jämför vi Sveriges statliga exportfrämjande riktat mot små och medelstora företag med främjandet i andra Europeiska länder. Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader i organiseringen av exportfrämjandet. Alla länder har en inriktning på selektiva stöd till enskilda företag, förutom Tyskland där tonvikten läggs på att förbättra de övergripande villkoren för handel med utländska marknader. Lärdomar kan dras från de effektutvärderingar som genomförts i samtliga länder.
  Läs mer