Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2019-04-25
  Graduate migration, self-selection and urban wage premiums across the regional hierarchy
  Based on migration of university graduates between regional labour markets in Sweden, this paper shows that upward migration in the regional hierarchy is associated with economically significant earnings premiums. In-migration to the Stockholm region yields the highest initial earnings premium and the largest increase in the premium over time. Downward migration is generally associated with negative effects on earnings.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Utvärdering av RUT-avdraget –effekter på företagens tillväxt och överlevnad
  Tillväxtanalys utvärderar i detta PM effekter av RUT-reformen för företag som utfört RUT-tjänster mellan 2009 och 2015. Vi finner positiva effekter på anställningar, nettoomsättning, arbetsproduktivitet och överlevnad i jämförelse med kontrollgruppen. Vi uppskattar även att kostnaden per skapat jobb är på samma nivåer som andra liknande reformer.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Företagens finansiella förutsättningar – röster från "verkligheten"
  Hur ser företagens tillgång till finansiering och rådgivning ut i olika delar av landet? En av målsättningarna för insatsen med regionala saminvesteringsfonder är förbättrade regionala kapitalförsörjningsstrukturer. I detta PM undersöker Tillväxtanalys med hjälp av fallstudier hur sådana strukturer kan se ut och fungera på såväl regional som lokal nivå.
  Läs mer
 • 2019-04-03
  Exploring university-industry interaction in collaborative R&D projects
  Offentliga forskningsprogram vars syfte är att stimulera samverkan mellan universitets- och högskoleanställda forskare och företag har blivit vanligt förekommande både som forskningspolitiskt instrument och som sätt att adressera diverse komplexa problem i samhället (t.ex. en åldrande befolknings behov av hälso- och sjukvård).
  Läs mer
 • 2019-04-01
  Regional employment effects of MNE offshoring
  Sysselsättningen har vuxit snabbare i stora städer (Stockholm, Göteborg och Malmö) än regionala centra (mer än 100 000 invånare) och övriga regioner. Sysselsättningen i stora städer har under perioden 1997–2016 årligen ökat med i genomsnitt 2 procent, medan ökningen i regionala centra har varit 1 procent och i övriga regioner 0,5 procent.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Konkurser och offentliga ackord 2018
  Tingsrätterna fattade under 2018 beslut om 7 599 konkurser, av vilka 7 223 rörde företag med enskilda näringsidkare inräknade, 141 avsåg privatpersoner och 235 gällde dödsbon.Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent jämfört med 2017. Antalet anställda som berördes av konkurser var 19 466 personer, en ökning med 11 procent.
  Läs mer
 • 2019-03-13
  Sveriges exportberoende – sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan
  Exporten är viktig för Sveriges ekonomi. När det går bra för omvärlden går det också bra för Sverige, och tvärt om. Syftet med denna rapport är att analysera Sveriges exportberoende och sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan, nationellt och på branschnivå. Vi utvecklar två modeller för analys och förhoppningen är att dessa verktyg ska underlätta för berörda departement och branscher att analysera utrikeshandelns risker. Ett nedladdningsbart Excelark för egen scenarioanalys medföljer rapporten.
  Läs mer
 • 2019-03-01
  Urvalsprocesser vid innovationsstöd – hur väljer man hur man väljer?
  I detta PM beskriver och jämför vi urvalsprocessen inom tre olika typer av selektiva stöd; Innovationsprojekt i Företag på Vinnova, Energimyndighetens Affärsutvecklingsstöd och delar av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som förvaltas av Tillväxtverket. Syftet med rapporten är att bidra med förståelse kring de val myndigheter står inför när de ska designa och genomföra ett urval och besvara frågan, hur väljer man hur man väljer?
  Läs mer
 • 2019-02-27
  The impact of ESG on Stocks' Downside Risk and Risk Adjusted Return
  ESG ratings of companies' social responsibility play an increasingly important role in investment decisions. This paper contributes to the understanding of the extent to which sustainability considerations are in conflict with or in line with financial performance indicators. This study finds that improved ESG ratings are associated with reduced downside risk of stock returns.
  Läs mer
 • 2019-02-13
  ROT-reformen – beskrivning av företagens utveckling 2010–15
  ROT-avdraget, en skattesubvention för renovering och förbättring av befintliga byggnader, introducerades permanent 2008. I detta PM analyserar Tillväxtanalys
  de näringslivs- och sysselsättningsförändringar som skett i samband med genomförandet av ROT-reformen mellan åren 2010 och 2015. Vårt fokus ligger på de företag som utfört ROT-tjänsterna samt de som driver och arbetar i dessa företag.

  Läs mer
 • 2019-02-11
  Does the countryside lack cash (funding)?– The impact of public bank loans on firm growth and its dependence on location
  Increasing the amount of credit available via public bank loans to firms, can increase economic growth, but the results might depend on where the firm is located. Currently, there is limited knowledge of where additional credit creates the most economic growth. This study finds larger effects from public bank loans to firms in urban areas compared to rural areas, suggesting that firms in urban areas have a larger growth potential.
  Läs mer
 • 2019-02-07
  Spårbarhet och märkning av hållbara metaller och mineral– insatser för ökad transparens, trovärdighet och efterfrågan
  Trovärdiga spårbarhetssystem är en förutsättning för en efterfrågan på mer hållbart utvunna och förädlade metaller. Det är en central del för att de globala hållbarhetsmålen till 2030 ska kunna nås. I detta PM analyserar och diskuterar vi statens roll för utvecklingen av spårbarhetssystem för metaller och mineral. Fokus är på hur långsiktig trovärdighet kan skapas för spårning, märkning och rapportering.
  Läs mer
 • 2018-12-18
  Branschspecifika skattelättnader – en internationell jämförelse
  I Sverige har skattelättnader införts vid olika tillfällen för vissa arbetsintensiva och hushålls­nära tjänster. Syftet har varit att öka sysselsätt­ningen och skapa tillväxt. I denna studie riktar vi blickarna utanför Sveriges gränser. Vi studerar fyra europeiska länder – Belgien, Danmark, Finland och Irland – som även de har använt sig av liknande instrument, och drar lärdomar utifrån deras erfarenheter.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Främja kvinnors företagande
  – gjorde programmet någon nytta?

  Kvinnor är underrepresenterade som företagare i många av näringslivets branscher och utgör bara omkring en tredjedel av företagarna i Sverige. Programmet ”Främja kvinnors företagande” som pågick 2011–14 hade till syfte att förändra detta. I denna rapport utvärderar vi resultatet av de olika satsningarna inom programmet. Vi konstaterar positiva effekter för deltagande företag men ser också att andelen kvinnor som startar och driver företag inte förändrats avsevärt.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Från frivillig till obligatorisk
  hållbarhetsrapportering

  Stora företag måste från 2017 upprätta en årlig hållbarhetsrapport. Det ska göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. I detta PM kartlägger Tillväxtanalys vilka företag och klimatutsläpp som omfattas av Sveriges genomförande av EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering. Vi analyserar företagens hållbar­hets­redovisning innan direktivet genomfördes, samt under ett år med lagkrav.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Främja kvinnors företagande
  – en statistiksammanställning

  Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Denna publikation är ett komplement till den utvärderingen. Här redovisas en sammanställning av statistik över främst kvinnors företagande inom det svenska näringslivet.
  Läs mer
 • 2018-12-13
  Främja kvinnors företagande – resultat av affärsutvecklings- och innovationsinsatser
  Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Här presenterar vi effekter och resultat för affärsutvecklings- och innovationsinsatser inom programmet och konstaterar att de genererat positiva effekter för de företag och individer som deltog.
  Läs mer
 • 2018-12-07
  Kreametern – analysrapport
  Analysrapporten ger en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken. Rapporten är unik i sitt slag: det är första gången som en sådan här analys av området blir gjord. Vi har utgått från statistiken i Kreametern – en öppen databas med statistik över kulturella och kreativa näringar samt yrken.
  Läs mer
 • 2018-12-06
  Inkubatorer
  – ett sätt att skapa tillväxt?

  I denna rapport studerar Tillväxtanalys effekterna av selektivt företagsstöd i form av företagsinkubatorer. I Sverige har inkubatorer funnits sedan slutet av 1990-talet. Sedan 2003 har också ett nationellt inkubator­program (NIP) stött utvecklingen i inkubatorer. I rapporten beskriver vi erfarenheterna av programmet, analyserar dem samt diskuterar vilka strategiska vägval staten bör göra för att även fortsatt främja innovation genom inkubatorer.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Riskkapitalstatistik 2017 – venture capital
  I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capitalinvesteringar i svenska portföljbolag år 2017. Dessa uppgick till knappt 2,4 miljarder, en ökning med 7 procent gentemot föregående år. Statistiken är uppdelad på statliga riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.
  Läs mer