Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2019-10-21
  Hjälper Almis företagslån företag att växa?
  Vad är tillväxteffekten av den låneverksamhet som det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder landets små och medelstora företag? Och var gör Almis låneverksamhet mest nytta? Det har Tillväxtanalys utvärderat. Vi har också kartlagt hur motsvarande statliga system är utformade i några jämförbara länder. Syftet är att ge beslutsunderlag för att effektivisera och utveckla eller ompröva statens insatser för att främja näringslivets kapitalförsörjning..
  Läs mer
 • 2019-09-16
  Företagens digitala mognad 2018
  Näringslivets digitala transformation är snabb och bred. Utvecklingen gör att både politiken och företagen agerar under stor osäkerhet. Den här studien om de svenska företagens digitala mognad har genomförts för att ge en ökad insikt om var vi står idag.
  Läs mer
 • 2019-07-03
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2017
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?
  God närvaro av banker och banktjänstemän ökar kredittillgången för de lokala företagen. Det visar Tillväxtanalys utvärdering av företagens tillgång till lån via Almi Företagspartner AB.
  Läs mer
 • 2019-06-19
  Nystartade företag i Sverige 2018
  Antalet nystartade företag 2018 uppgick till 66 750 jämfört med 68 887 företag 2017, en minskning med 3 procent.
  Läs mer
 • 2019-06-13
  Utländska företag 2018
  Läs mer
 • 2019-06-11
  ESG och transparens - vägen till grön omställning?
  En förutsättning för att finansiella flöden ska ställas om för att bidra till en hållbar utveckling är ökad tillgång till data om hållbarhetsrelaterade risker. Vår slutsats är att de initiativ som finns idag, ESG-värderingar, SBT och lagkrav på hållbarhetsredovisning knappast än har haft någon större effekt på näringslivets gröna omställning.
  Läs mer
 • 2019-05-27
  Tänk tydligt tidigt! – lärdomar från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Rapporten sammanfattar slutsatser från Tillväxtanalys utvärderingar och analyser av tre pågående riskkapitalinsatser med delfinansiering från den Europeiska regionala utvecklings­fonden (Eruf). Totalt har tio rapporter och delstudier inom området publicerats, varav sex är direkt knutna till denna ramrapport. Genom policydiskussioner och rekommendationer vill vi bidra till ett lärande inför framtida insatser inom området offentligt riskkapital. Även om erfarenheterna till stor del baseras på regionala fonder tror vi att mycket kan vara relevant även för nationella satsningar.
  Läs mer
 • 2019-05-22
  Forskning och utveckling i internationella företag 2017
  De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 79 miljarder kronor under 2017, en minskning med 0,3 miljarder jämfört med 2015. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var dryga 39 miljarder kronor, vilket är en minskning jämfört med 2015.
  Läs mer
 • 2019-05-07
  Offentliga insatser på riskkapitalmarknaden – Hur påverkas portföljföretagen av investeringarna?
  År 2009 inleddes en insats med regionala saminvesteringsfonder. Insatsens ena huvudmål är tillväxt i portföljföretagen. I detta pm jämförs utvecklingen i portföljföretagen med en kontrollgrupp av andra, liknande företag. Vi finner en tillväxt av antalet anställda, men inte några statistiskt säkerställda effekter på omsättning och produktivitet. Effekterna har stor spridning när det gäller bransch, fas och geografi.
  Läs mer
 • 2019-05-03
  International investment agreements – efficient means to promote swedish growth

  En central aspekt av Sveriges ekonomiska integration med omvärlden är ut- och ingående direktinvesteringar. Sverige har liksom många andra länder ingått ett stort antal mellanstatliga investeringsavtal som generellt syftar till att främja direktinvesteringar genom att skydda investerare mot förluster orsakade av offentliga åtgärder i värdländerna. Sedan 1965 har Sverige ingått cirka 70 bilaterala investeringsskyddsavtal (eng. Bilateral Investment Treaties, BITs), och Sverige kommer att omfattas av flera nyligen förhandlade, men ännu ej ratificerade, EU-avtal. Dessutom är Sverige medlem i det sektorspecifika investeringsskyddsavtalet Energistadgefördraget (eng. Energy Charter Treaty, ECT).
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Graduate migration, self-selection and urban wage premiums across the regional hierarchy
  Based on migration of university graduates between regional labour markets in Sweden, this paper shows that upward migration in the regional hierarchy is associated with economically significant earnings premiums. In-migration to the Stockholm region yields the highest initial earnings premium and the largest increase in the premium over time. Downward migration is generally associated with negative effects on earnings.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Utvärdering av RUT-avdraget –effekter på företagens tillväxt och överlevnad
  Tillväxtanalys utvärderar i detta PM effekter av RUT-reformen för företag som utfört RUT-tjänster mellan 2009 och 2015. Vi finner positiva effekter på anställningar, nettoomsättning, arbetsproduktivitet och överlevnad i jämförelse med kontrollgruppen. Vi uppskattar även att kostnaden per skapat jobb är på samma nivåer som andra liknande reformer.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Företagens finansiella förutsättningar – röster från "verkligheten"
  Hur ser företagens tillgång till finansiering och rådgivning ut i olika delar av landet? En av målsättningarna för insatsen med regionala saminvesteringsfonder är förbättrade regionala kapitalförsörjningsstrukturer. I detta PM undersöker Tillväxtanalys med hjälp av fallstudier hur sådana strukturer kan se ut och fungera på såväl regional som lokal nivå.
  Läs mer
 • 2019-04-03
  Exploring university-industry interaction in collaborative R&D projects
  Offentliga forskningsprogram vars syfte är att stimulera samverkan mellan universitets- och högskoleanställda forskare och företag har blivit vanligt förekommande både som forskningspolitiskt instrument och som sätt att adressera diverse komplexa problem i samhället (t.ex. en åldrande befolknings behov av hälso- och sjukvård).
  Läs mer
 • 2019-04-01
  Regional employment effects of MNE offshoring
  Sysselsättningen har vuxit snabbare i stora städer (Stockholm, Göteborg och Malmö) än regionala centra (mer än 100 000 invånare) och övriga regioner. Sysselsättningen i stora städer har under perioden 1997–2016 årligen ökat med i genomsnitt 2 procent, medan ökningen i regionala centra har varit 1 procent och i övriga regioner 0,5 procent.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Konkurser och offentliga ackord 2018
  Tingsrätterna fattade under 2018 beslut om 7 599 konkurser, av vilka 7 223 rörde företag med enskilda näringsidkare inräknade, 141 avsåg privatpersoner och 235 gällde dödsbon.Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent jämfört med 2017. Antalet anställda som berördes av konkurser var 19 466 personer, en ökning med 11 procent.
  Läs mer
 • 2019-03-13
  Sveriges exportberoende – sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan
  Exporten är viktig för Sveriges ekonomi. När det går bra för omvärlden går det också bra för Sverige, och tvärt om. Syftet med denna rapport är att analysera Sveriges exportberoende och sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan, nationellt och på branschnivå. Vi utvecklar två modeller för analys och förhoppningen är att dessa verktyg ska underlätta för berörda departement och branscher att analysera utrikeshandelns risker. Ett nedladdningsbart Excelark för egen scenarioanalys medföljer rapporten.
  Läs mer
 • 2019-03-01
  Urvalsprocesser vid innovationsstöd – hur väljer man hur man väljer?
  I detta PM beskriver och jämför vi urvalsprocessen inom tre olika typer av selektiva stöd; Innovationsprojekt i Företag på Vinnova, Energimyndighetens Affärsutvecklingsstöd och delar av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som förvaltas av Tillväxtverket. Syftet med rapporten är att bidra med förståelse kring de val myndigheter står inför när de ska designa och genomföra ett urval och besvara frågan, hur väljer man hur man väljer?
  Läs mer
 • 2019-02-27
  The impact of ESG on Stocks' Downside Risk and Risk Adjusted Return
  ESG ratings of companies' social responsibility play an increasingly important role in investment decisions. This paper contributes to the understanding of the extent to which sustainability considerations are in conflict with or in line with financial performance indicators. This study finds that improved ESG ratings are associated with reduced downside risk of stock returns.
  Läs mer