Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2020-01-22
  Skattesubventioner riktade till branscher- Vad ger de för sysselsättningseffekter?
  I den här rapporten drar Tillväxtanalys slutsatser och ger rekommendationer baserat på sju studier där vi utifrån olika perspektiv utvärderar effekterna av skattelättnader för företag som utför såväl hushållsnära tjänster som restaurang- och cateringtjänster. Syftet med studierna är att analysera om införandet av rut- och rotavdrag samt sänkt mervärdesskatt för restaurang- och cateringtjänster har tagit Sverige närmare det övergripande näringspolitiska målet om fler jobb i fler och växande företag liksom målet att möjliggöra för fler korttidsutbildade att komma i arbete .
  Läs mer
 • 2020-01-21
  Direkta och indirekta sysselsättningseffekter av ROT-reformen
  Detta PM är den sista delstudien i ramprojektet ” Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt? ”. Här studerar vi sysselsättningseffekterna av ROT-reformen under 2010-2015.Resultaten visar en ökning av antalet sysselsatta i ROT-nischade företag. Flest antal sysselsatta finns i de tre storstadskommunerna medan den största sysselsättningseffekten av reformen är i landsbygdskommuner.
  Läs mer
 • 2020-01-21
  Sveriges exportfrämjande jämfört med andra länder i Europa
  I den här studien jämför vi Sveriges statliga exportfrämjande riktat mot små och medelstora företag med främjandet i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader i ländernas exportfrämjande. Alla länder har en inriktning på selektiva stöd till enskilda företag, förutom Tyskland där tonvikten läggs på att förbättra de övergripande villkoren för handel med utländska marknader. Lärdomar kan dras från de effektutvärderingar som genomförts i samtliga länder.
  Läs mer
 • 2019-12-18
  Humankapitalets betydelse för stora kunskapsintensiva investeringar
  Tillväxtanalys har analyserat humankapitalets betydelse vid stora kunskapsintensiva investeringar, SKI. Resultaten visar att stat, universitet och högskolor har en avgörande roll för SKI. Förutom näringspolitik är utbildnings- och forskningspolitiken helt central för att främja SKI.
  Läs mer
 • 2019-12-11
  Miljölagstiftningens betydelse för stora kunskapsintensiva investeringar
  I den här studien analyserar vi hur miljöprövningen kan utformas för att driva på miljöarbetet utan att äventyra konkurrenskraften vid etableringen av stora kunskapsintensiva investeringar (SKI). Frågan är central eftersom miljöprövningen ofta är ett viktigt ramvillkor vid SKI.Studien visar att en planerad lokalisering, tydliga riktlinjer för miljöprövning av nya verksamheter och bättre förutsättningar för en kontinuerlig miljöanpassning är viktiga faktorer.
  Läs mer
 • 2019-12-09
  Selektiva företagsstöd med flera mål - hur påverkas företagens tillväxt?
  I denna studie utvärderar Tillväxtanalys selektiva stöd till enskilda företag som syftar till att främja en hållbar tillväxt. Frågeställningen vi utvärderar är: Ledde dessa selektiva stöd till att de deltagande företagen växte snabbare än vad de annars skulle ha gjort? Resultatet visar på ett visst stöd för positiva sysselsättningseffekter, framförallt bland mindre företag och företag lokaliserade utanför storstadsregionerna.
  Läs mer
 • 2019-11-04
  Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll
  I denna studie gör Tillväxtanalys två centrala policyslutsatser. Den första handlar om att uppmärksamma att stora kunskapsintensiva investeringar (SKI) och därmed investeringar i kunskapsbaserat kapital förutses att få en allt större betydelse i framtidens näringsliv och ekonomi. Den andra handlar om vikten av att kombinera Sveriges näringspolitik med andra politikområden som exempelvis forsknings- och utbildningspolitik samt innovations- och internationaliseringspolitik. Mot denna bakgrund föreslås ett en rad avvägningar om mål och medel som riktas till beslutsfattare och andra aktörer som arbetar med att främja SKI.
  Läs mer
 • 2019-10-21
  Hjälper Almis företagslån företag att växa?
  Vad är tillväxteffekten av den låneverksamhet som det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder landets små och medelstora företag? Och var gör Almis låneverksamhet mest nytta? Det har Tillväxtanalys utvärderat. Vi har också kartlagt hur motsvarande statliga system är utformade i några jämförbara länder. Syftet är att ge beslutsunderlag för att effektivisera och utveckla eller ompröva statens insatser för att främja näringslivets kapitalförsörjning..
  Läs mer
 • 2019-09-16
  Företagens digitala mognad 2018
  Näringslivets digitala transformation är snabb och bred. Utvecklingen gör att både politiken och företagen agerar under stor osäkerhet. Den här studien om de svenska företagens digitala mognad har genomförts för att ge en ökad insikt om var vi står idag.
  Läs mer
 • 2019-07-03
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2017
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?
  God närvaro av banker och banktjänstemän ökar kredittillgången för de lokala företagen. Det visar Tillväxtanalys utvärdering av företagens tillgång till lån via Almi Företagspartner AB.
  Läs mer
 • 2019-06-19
  Nystartade företag i Sverige 2018
  Antalet nystartade företag 2018 uppgick till 66 750 jämfört med 68 887 företag 2017, en minskning med 3 procent.
  Läs mer
 • 2019-06-13
  Utländska företag 2018
  Läs mer
 • 2019-06-11
  ESG och transparens - vägen till grön omställning?
  En förutsättning för att finansiella flöden ska ställas om för att bidra till en hållbar utveckling är ökad tillgång till data om hållbarhetsrelaterade risker. Vår slutsats är att de initiativ som finns idag, ESG-värderingar, SBT och lagkrav på hållbarhetsredovisning knappast än har haft någon större effekt på näringslivets gröna omställning.
  Läs mer
 • 2019-05-27
  Tänk tydligt tidigt! – lärdomar från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Rapporten sammanfattar slutsatser från Tillväxtanalys utvärderingar och analyser av tre pågående riskkapitalinsatser med delfinansiering från den Europeiska regionala utvecklings­fonden (Eruf). Totalt har tio rapporter och delstudier inom området publicerats, varav sex är direkt knutna till denna ramrapport. Genom policydiskussioner och rekommendationer vill vi bidra till ett lärande inför framtida insatser inom området offentligt riskkapital. Även om erfarenheterna till stor del baseras på regionala fonder tror vi att mycket kan vara relevant även för nationella satsningar.
  Läs mer
 • 2019-05-22
  Forskning och utveckling i internationella företag 2017
  De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 79 miljarder kronor under 2017, en minskning med 0,3 miljarder jämfört med 2015. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var dryga 39 miljarder kronor, vilket är en minskning jämfört med 2015.
  Läs mer
 • 2019-05-07
  Offentliga insatser på riskkapitalmarknaden – Hur påverkas portföljföretagen av investeringarna?
  År 2009 inleddes en insats med regionala saminvesteringsfonder. Insatsens ena huvudmål är tillväxt i portföljföretagen. I detta pm jämförs utvecklingen i portföljföretagen med en kontrollgrupp av andra, liknande företag. Vi finner en tillväxt av antalet anställda, men inte några statistiskt säkerställda effekter på omsättning och produktivitet. Effekterna har stor spridning när det gäller bransch, fas och geografi.
  Läs mer
 • 2019-05-03
  International investment agreements – efficient means to promote swedish growth

  En central aspekt av Sveriges ekonomiska integration med omvärlden är ut- och ingående direktinvesteringar. Sverige har liksom många andra länder ingått ett stort antal mellanstatliga investeringsavtal som generellt syftar till att främja direktinvesteringar genom att skydda investerare mot förluster orsakade av offentliga åtgärder i värdländerna. Sedan 1965 har Sverige ingått cirka 70 bilaterala investeringsskyddsavtal (eng. Bilateral Investment Treaties, BITs), och Sverige kommer att omfattas av flera nyligen förhandlade, men ännu ej ratificerade, EU-avtal. Dessutom är Sverige medlem i det sektorspecifika investeringsskyddsavtalet Energistadgefördraget (eng. Energy Charter Treaty, ECT).
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Graduate migration, self-selection and urban wage premiums across the regional hierarchy
  Based on migration of university graduates between regional labour markets in Sweden, this paper shows that upward migration in the regional hierarchy is associated with economically significant earnings premiums. In-migration to the Stockholm region yields the highest initial earnings premium and the largest increase in the premium over time. Downward migration is generally associated with negative effects on earnings.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Utvärdering av RUT-avdraget –effekter på företagens tillväxt och överlevnad
  Tillväxtanalys utvärderar i detta PM effekter av RUT-reformen för företag som utfört RUT-tjänster mellan 2009 och 2015. Vi finner positiva effekter på anställningar, nettoomsättning, arbetsproduktivitet och överlevnad i jämförelse med kontrollgruppen. Vi uppskattar även att kostnaden per skapat jobb är på samma nivåer som andra liknande reformer.
  Läs mer