En man och en kvinna båda i vita rockar studerar en motor

Studieområde: Internationalisering

Lokalisering av forskning och utveckling i multinationella koncerner i svenskt näringsliv

Det finns inget stöd för den oro som funnits för att viktig forskningsverksamhet som utförs i multinationella koncerner skulle vara på väg att lämna Sverige. Det visar ramrapporten Lokalisering av FoU i multinationella koncerner – kan staten bidra till att den hamnar i Sverige?

– Hemmamarknadseffekten verkar ha förstärkts de senaste åren. Det talar emot att Sveriges attraktionskraft som lokaliseringsland för FoU skulle ha minskat, säger Pär Hansson, analytiker, Tillväxtanalys.

Runt millennieskiftet köptes ett antal svenska multinationella koncerner upp och blev utlandsägda. Det ledde till oro för att forskning och utveckling och annan verksamhet med stor andel kvalificerad arbetskraft skulle försvinna från Sverige.

– Forskningen och utvecklingsarbetet har blivit kvar i Sverige även när svenska företag blivit utlandsägda. Förutsättningarna för näringslivet att bedriva FoU i Sverige framstår med andra ord fortfarande som gynnsamma, menar Pär Hansson.

Syftet med ramprojektet

Det har länge funnits ett starkt intresse för var näringslivets forskning och utveckling (FoU) är förlagd och vilka faktorer som driver lokaliseringen. Skälet är att FoU förväntas öka tillgången på kunskap, främja tillväxt och skapa högkvalificerade, välbetalda arbeten. För politiken är det därför angeläget att veta vad som får näringslivet att förlägga sin FoU till ett visst land eller region och i vad mån man kan påverka dess lokalisering.

I ramprojektet Lokalisering av forskning och utveckling i multinationella koncerner – kan staten bidra till att den hamnar i Sverige? beskrivs mönstret och utvecklingen av näringslivets FoU. Huvudsyftet med projektet har emellertid framför allt varit att studera vilka faktorer som inverkar på lokaliseringen och omfattningen av denna på såväl nationell som regional nivå och vad Sverige har för position när det gäller viktiga bestämningsfaktorer. Det kan röra sig om tillgång på kvalificerad arbetskraft (potentiella FoU-medarbetare), landets teknologiska nivå och skydd för immateriella rättigheter. Den period som analyseras sträcker sig från millennieskiftet fram till 2021.

Ramrapport och två delstudier

Resultaten från projektet diskuteras i den sammanfattande ramrapporten som publiceras här på sidan. Här hittar du dessutom de två delstudier som ingår i projektet, som mera ingående beskriver de analyser som genomförts.

Statistik över FoU i internationella företag

Tillväxtanalys är ansvarig för statistiken över FoU i internationella företag.
Statistiken innehåller data över FoU-utgifter i de 20 största svenska multinationella företagen på koncernnivå i Sverige. Data uppdelat på länder finns sedan slutet av 1990-talet. Det finns även uppgifter om sysselsättningsutvecklingen i dessa koncerner i Sverige och i deras dotterföretag utomlands Svenska koncerner med dotterföretag utomlands

Genom att kombinera dessa data med data över andra länders ingenjörslöner, bolagsskatter, FoU-utgifter som andel av BNP, skydd för immateriella rättigheter och marknadsstorlek har vi kunnat skapa en panel av koncerner/länder från millennieskiftet fram till 2019.

Vi har haft möjlighet att bryta ner såväl svenska som utlandsägda företags FoU-utgifter på lokala arbetsmarknadsregioner (FA-regioner) genom att utgå från SCB:s enkätundersökning av näringslivets FoU-utgifter och koppla samman den med information på arbetsställenivå över de sysselsattas yrke och utbildning. Våra analyser i rapporterna ovan på nationell och regional nivå kompletterar varandra.

Lokalisering av forskning och utveckling i multinationella koncerner i svenskt näringsliv

Serienummer: Rapport 2024:02

Diarienummer: 2021/60

Ladda ner ramrapporten Pdf, 974.4 kB.

Status

Avslutad

2 av 2 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev