Studieområde:

Med varm eller kall hand?

– Bemötandet av män och kvinnor i det företagsfrämjande systemet

Män och kvinnor som driver företag ska ha likvärdiga villkor i det företags­främjande systemet. Genom ett fältexperiment där en fiktiv manlig och kvinnlig företagare närmar sig det företagsfrämjande systemet som kunder, försöker vi besvara frågan om män och kvinnor har likvärdig tillgång till offentligt finansierad företagsrådgivning.

I det första mötet med det företagsfrämjande systemet får män och kvinnor svar i samma utsträckning och det finns inga skillnader i svarstid. Däremot finns vissa skillnader i svarens innehåll.

Inledning

Inom ramen för regeringens satsning på att främja kvinnors företagande finns särskilda insatser för att främja likvärdig tillgång till det företagsfrämjan­de systemet oavsett kön. I denna studie studeras bemötandet av män och kvinnor i det företags­främjande systemet. Studien är ett fältexperiment där ett antal företagsfrämjande aktörer får en identiskt fiktiv förfrågan om hjälp med en situation i anslutning till start eller expansion av ett företag. Hälften av förfrågningarna kommer från en kvinna och hälften har en man som avsändare. De dimensioner där bemötandet mäts är eventuella skillnader i svarsfrekvens, svarstid, konkretion i svaren samt antalet ord och positiva ord när frågeställaren är en man respektive kvinna.

Resultat

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan svaren till män respektive kvinnor vad gäller andelen förfrågningar som fått svar inom en vecka från när frågan skickades ut. Det finns inte heller några skillnader i svarstid beroende på kön. Svaren på de brev där en kvinna var frågeställare var dock mindre konkreta i sin respons och fick i mindre utsträck­ning ett förslag på tid för möte. Svaren till den kvinnliga frågeställaren innehöll i genom­snitt fler positiva ord än svaren till den manliga frågeställaren.

Slutsatser

Den huvudsakliga skillnaden i det första bemötandet är att den manliga frågeställaren får mer konkret respons än den kvinnliga frågeställaren. I övriga dimensioner verkar bemötan­det vara likvärdigt oavsett om frågeställaren är kvinna eller man. Konkret respons kan vara av betydelse för i vilken utsträckning tjänsten utnyttjas vidare.

Rekommendationer

Utbildning av företagsfrämjande aktörer och aktiva rådgivare om hur omedvetna föreställ­ningar om kön påverkar respons och hur man aktivt arbetar med föreställningar om kön bör erbjudas som en naturlig del av all professionell utveckling. Redan existerande redskap och strategier bör implementeras på bred front, så att arbetet med att erbjuda ett företags­främjande på lika villkor inte enbart sker i de organisationer och regioner där ett engage­mang redan finns.

Fortsatt lärande

Studien berör endast det allra första mötet med det företagsfrämjande systemet. Det behövs ytterligare kunskap om innehållet i information och rådgivning varierar beroende på fråge­ställarens kön, vilket kan ha betydande konsekvenser för ett företagsfrämjande på lika villkor.

Med varm eller kall hand? – Bemötandet av män och kvinnor i det företagsfrämjande systemet

Serienummer: PM 2015:18

Diarienummer: 2013/001

Ladda ner rapporten Pdf, 924.1 kB.

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev