Studieområde:

Främja kvinnors företagande

– Delrapport 1

Tillväxtanalys har en unik möjlighet att utvärdera effekter av ett riktat program. Främja kvinnors företagande – en utvecklad insats för företagande, med förebilder och förändring som en del av ett större arbete för jämställd tillväxt. Ett mångsidigt program med utmaningar på olika nivåer för företagare och tillväxtfrämjande aktörer.

Programmet Främja kvinnors företagande har drivits under två programperioder. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera den andra programperioden 2011-2014. Det här är den första delrapporten i utvärderingen.

Motiveringen till att starta programmet var att för få kvinnor väljer att starta och driva företag. Det Tillväxtanalys ska utvärdera är om programmet haft en:

  • positiv inverkan på sannolikheten att kvinnor startar företag
  • positiv inverkan på lönsamhet och inkomst i kvinnors företag.

I den här delrapporten har vi riktat in oss på hur programmet är uppbyggt och hur det fortsatta utvärderingsarbetet ser ut. Vi gör en analys av programmets logik och sammanhang. Dessutom har vi undersökt hur programmet växt fram utifrån tidigare erfarenheter och hur den politiska viljan för att främja kvinnors företagande förändrats över tiden. Programmet har utvecklats sedan den första programperioden och uppdraget 2011-2014 är smalare och inriktat på tre huvudsakliga målom­råden; förebilds- och attitydarbete, förändringar i det företagsfrämjande systemet och tillväxt i företagen med hjälp av affärsutveckling.

Det ligger inte i Tillväxtanalys arbete att utvärdera effekter av goda förebilder och förändringar i attityder till företagande. Dock har förutsättningar för företagande utvecklats under programmets gång och många andra insatser har genomförts parallellt med programmet som kan påverka attityder och incitament för både mäns och kvinnors företagande. Några exempel är nya marknader inom tjänstesektorn och förändringar i trygghetssystemen för företagare.

Vi har sammanfattat några kvalitativa utvärderingar och regionala förstudier som Tillväxtverket tagit fram under programmets gång. De visar att programmet varit motiverat för att bidra till att förändra arbetssätt och regelverk inom det företagsfrämjande systemet. Bakgrunden är att företagsstöd och rådgivning haft tonvikten på traditionellt mansdominerade branscher. Programmet har därför i flera regioner blivit en ögonöppnare som ger möjlighet till förändring.

Tillväxtanalys har även sammanställt vilka insatser för att främja kvinnors företagande som finns i fem andra europeiska länder. Kunskapsöversikten genomfördes för att sätta det svenska programmet i ett internationellt sammanhang och för att ta reda på hur andra länder motiverat, utformat och följt upp sina insatser. De olika länderna har framför allt motiverat de olika insatserna med tillväxt­politiska ambitioner men främjandearbetet har även varit ett sätt att arbeta för jämställdhet. Insatserna har sett olika ut med allt från insatser med individuell rådgivning och nätverksarbete till programsatsningar. Alla länder följer upp utvecklingen över hur många företag som startas och drivs av kvinnor och män men effekter av de olika riktade insatserna är inte utvärderade.

Denna typ av effektutvärdering är en viktig del av Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag; att ta reda hur stor effekt affärsutvecklings­insatserna haft för att öka nyföretagande och tillväxt i befintliga företag.

Avslutningsvis visar genomgången på tre centrala utgångspunkter i utvärderingen:

  1. Programmet ska ha förbättrat förutsättningar för företagande kvinnor och det företagsfrämjande systemet ska erbjuda möjligheter på lika villkor för kvinnor och män.
  2. Programmet är en del av ett större offentligt finansierat arbete för jämställd tillväxt och är en insats bland flera. Den här utvärderingen kan ge ett lärande underlag inför hur andra främjandeinsatser kan utvärderas.
  3. I en internationell jämförelse urskiljer sig programmet Främja kvinnors företagande avseende ambition och omfattning samt möjlighet till utvärderbarhet. Detta innebär en unik möjlighet för Sverige att samla in kunskap om effekter av ett program som riktar sig till målgruppen kvinnor.

Främja kvinnors företagande – Delrapport 1

Serienummer: Rapport 2014:05

Diarienummer: 2013/001

Ladda ner rapporten Pdf, 1.4 MB.

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev