Studieområde: Strukturomvandling

Främja kvinnors företagande – resultat av affärsutvecklings- och innovationsinsatser

Tillväxtanalys har fått ett regeringsuppdrag att utvärdera insatser inom programmet Främja kvinnors företagande, vilket var en statlig satsning på kvinnors företagande mellan 2011–14. Denna rapport presenterar effekter och resultat för affärsutvecklings- och innovationsinsatser inom programmet. Tillväxtverket fördelade 45 miljoner kronor per år under åren 2011–14, för att medfinansiera projekt som erbjöd kunskap och verktyg för affärsutveckling och innovation till kvinnor som hade eller ville starta företag. Programmet syftade till att bidra till ökat nyföretagande och tillväxt i företag som drevs av kvinnor. Totalt bestod programmet av cirka 390 olika projekt vilka innefattade en variation av aktiviteter som riktade sig till en eller flera målgrupper för insatsen. Det var de regionalt utvecklings­ansvariga aktörerna som, utifrån regionens behov, valde vilken portfölj av projekt och aktiviteter som skulle erbjudas regionens företagare.

I denna utvärdering studeras två typer av deltagare. Dels de företag som deltog i affärsutvecklings- och innovationsinsatser och som hade operativa företagsledare som var kvinnor. Dels de individer som deltog som privatpersoner. Vi finner att de företag som deltog i programmet har växt mer är andra jämförbara företag som drevs av kvinnor, detta i termer av produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning. Deltagarna har tolv respektive elva procent högre produktions- och förädlingsvärde än jämförelsegruppen två år efter deltagandet och hela 19 respektive 24 procent högre produktions- och förädlings­värde fyra år efter programmet. Sysselsättningen i företagen var sju procent högre två år efter deltagandet medan det inte finns någon effekt på sysselsättningen efter fyra år. Vad gäller överlevnadsgrad har inga signifikanta effekter av deltagande uppmätts.

De individer som deltog som privatpersoner är två år efter deltagandet sysselsatta och driver företag i högre utsträckning, både på heltid eller i kombination med en anställning, jämfört med en grupp individer som i övrigt liknar dessa deltagare. Utfallet kan dock delvis förklaras av att de deltagande individerna sannolikt har ett annat intresse av att starta företag än vad än kvinnor i befolkningen och jämförelsegruppen generellt har. Resultatet ska därför inte tolkas enbart som framkallat av programmets insatser. För att ytterligare kunna utvärdera om insatsen var bra för kvinnor som ville starta företag rekommenderas en framtida studie för att analysera om de företag som startades varit mer lönsamma än andra jämförbara nystartade företag. Det lämnas av utrymmesskäl utanför denna utvärdering.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att affärsutvecklings- och innovationsinsatser genererat positiva effekter för de företag och individer som deltog. I sammanhanget bör dock nämnas att Tillväxtanalys inte har genomfört en kostnadsnyttoanalys av programmet och därför inte kan ställa de identifierade resultaten i relation till kostnaden för delprogram­met.¹ För att i framtiden få ytterligare kunskaper om vilka aktiviteter eller kombinationer av aktiviteter (så som rådgivning, nätverksskapande aktiviteter, kompetensutveckling med mera) som var de mest fruktsamma, behöver dokumentationen kring aktiviteter förbättras. I denna utvärdering har det inte varit möjligt att studera effekter och resultat av de enskilda aktiviteterna som har genomförts, utan utvärderingen avser insatsen i sin helhet.

¹ För att genomföra en sådan analys behöver man utreda hur nyttan av insatserna ska avgränsas, ställa de totala kostnaderna i relation till värdet av insatsens resultat och t.ex. avgöra under hur lång tid effekterna kan antas hålla. Tillväxtanalys har inte gjort denna typ av bedömning.

Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Här presenterar vi effekter och resultat för affärsutvecklings- och innovationsinsatser inom programmet och konstaterar att de genererat positiva effekter för de företag och individer som deltog.

Främja kvinnors företagande – resultat av affärsutvecklings- och innovationsinsatser

Serienummer: PM 2018:21

Diarienummer: 2013/001

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev